martedì 26 agosto 2008

38° Sétémbår Sånåsåréš.

Pålàsi Pulón.

Intånt gh è gnü fö 'l prugràmå dål 38° "Sétémbår Sånåsåréš", cun unå série d'åpuntåmént (bén 45!) tra arte, spòrt e spétàcul: sårà difìcil truà nò un quåicòs åd bèl pri nòs güst!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Intanto è uscito il programma del 38° "Settembre
Sannazzarese
",
con una serie di appuntamenti (ben 45!) tra arte, sport e spettacolo: sarà difficile non trovare qualcosa di bello per i propri gusti

R. M.

venerdì 22 agosto 2008

Cåmbiå Sånåšà Blog.


Dùmå ål nòs bénvénùto å "Cåmbiå Sånåšà", ål növ blògh d'un sånåšårén, ål siùr Elvio Vivaldini, ch'l'à créà un spasi in réd duèrt å tüti pår ésprìm upinión sùrå lå vitå dål påìš e cuméntà i årgumént prupòst.
I nòs åügùri ål növ blògh!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Diamo il nostro benvenuto a "Cambia Sannazzaro", il nuovo blog

d'un sannazzarese, il signor Elvio Vivaldini, che ha creato uno spazio in rete aperto a tutti per esprimere opinioni intorno alla vita del paese e commentare gli argomenti proposti.
I nostri auguri al nuovo blog!

R. M.

giovedì 21 agosto 2008

I ricòrd d'unå mundénå.Un àltår... dépòšit intlå "Lå Båncå dlå Mémòriå": unå ex-mundénå dål Nuåréš lå ricòrdå intål sò diålåt  lå vìtå dlå rišèrå. Lå fådìå, i muschìn, i tåvån e i "cåntåmént" i érån me cui chi då nüm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un altro...deposito nella "Banca della Memoria": una ex-mondina

del Novarese ricorda nel suo dialetto la vita della risaia. La fatica, le zanzare, i tafani e i "cantamenti" erano come quelli qui da noi...


R. M.

lunedì 18 agosto 2008

Lå Båncå dlå Mémòriå.Ségnàli vulintérå "Lå Båncå dlå Mémòriå", un prugèt pår récüpérà i éspériéns e i råcónt åd vìtå di pårsón nåsü prìmå dål 1940, che difrónt å unå vidéòcàmérå i cüntån mich'l'érå lå vitå dåchindrérå. Intål vìdéo chi 'd sùrå, p'r éšémpi, unå siùrå mårchigiånå lå ricòrdå i giögh d'ùnå vòltå, fai in curt, nò tåntå divèrs då cui chi då nüm...
Bén, åncåsì ål nòs grüp dål diålåt, å vuré guårdà, l'è dré ciårcà då måt intlå "Båncå dlå Mémòriå" un quåicòs ch'ål méritå då vès ricurdà: ål nòs pårlà, ål nòs diålåt åd Sånåšà. Dådré d'un diålåt, ål lå sùmå bén, gh è tüt un mónd, ch'ål rìsciå då scumpårì pår sémpår...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Segnalo volentieri "La Banca della Memoria", un progetto per

recuperare le esperienze e i racconti di vita di persone nate prima del 1940, che difronte a una videocamera raccontano com'era la vita d'un tempo. Nel video qui sopra, ad esempio, una signora marchigiana ricorda i giochi d'una volta, fatti in cortile, non tanto diversi da quelli qui da noi...
Bene, anche il nostro gruppo del dialetto, a ben vedere, sta cercando di mettere nella "Banca della Memoria" qualcosa che merita di essere ricordato: la nostra parlata, il nostro dialetto di Sannazzaro. Dietro un dialetto, lo sappiamo bene,  c'è tutto un mondo, che rischia di scomparire per sempre...

R. M.


sabato 16 agosto 2008

Trücà, trücàs.

Di àltår påròl dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt sàbåt påsà: "Trücà" / "Trücàs". Då nüm i vörån nò dì åmmà "fa / fas bèl" cun ål trüch, me intål vìdéo. I vörån dì åncåsì "ürtà / ürtàs", "sfiurà / sfiuràs åpénå": då l'åntìch pruvénsàl "trucar" (urtare), prubåbilmént dål tard låtén "trudicare", å sò vòltå dål clàsich "trudere" (spingere). Un pò d'étimulugìå, va'...

(Incö l'è sàbåt, må 'l nòs grüp dål diålåt l'è in féri: å sàbåt quén!).

R. M.


Vérsión in itåliån:

Altre parole del nostro dialetto che abbiamo tradotto sabato

scorso: "Trücà" (truccare) / "Trücàs" (truccarsi). Da noi non vogliono dire solo "fare, farsi belle" con il trucco, come nel video. Vogliono anche dire "urtare / urtarsi", "sfiorare / sfiorarsi appena": dall'antico provenzale "trucar" (urtare), probabilmente dal tardo latino "trudicare", a sua volta dal classico "trudere" (spingere). Un po' d'etimologia, va'...

(Oggi è sabato, ma il nostro gruppo del dialetto è in ferie: a sabato prossimo!).

R. M.

venerdì 15 agosto 2008

Bón Férågùst! - 2

Un bèl vìdéo, cun unå tårméntå bèlå cånsón cåntà då Sèrgio Cammariere, e un...
Bón Férågùst
å tüti i åmìš dål "Blògh dål bårdügh"!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un bel video, con una bellissima canzone cantata da Sergio

Cammariere, e un...
Buon Ferragosto
a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"!

R. M.
giovedì 14 agosto 2008

Åndà å tråvèrs.

 "Åndà å tråvèrs", intål nòs diålåt ål vö dì, sì, åndà in cåmpàgnå, in mèš åi cåmp ò inti bòsch, åncå pår låùr, ò mågàri  p'r åndà å càciå...Må då nüm, "Åndà å tråvèrs" l'è åncåsì åndà "in cåmpurèlå", cun lå murùšå...Se pö ås va cun iünå spušà, ålurå ås fa un "tråvårsón"!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Åndà å tråvèrs", nel nostro dialetto vuol dire, sì, andare in

campagna, in mezzo ai campi o nei boschi, anche per lavoro, o magari per andare a caccia...Ma da noi "Åndà å tråvèrs" è anche andare "in camporella", con lafidanzata...Se poi si va con una sposata, allora si fa un "traversone"!...

R. M.

mercoledì 13 agosto 2008

Trisèt.

Un'àltrå påròlå trådùtå sàbåt påsà dål nòs diålåt: "Trisèt", ål giögh di cart (intål filmà, di fòto d'un tórnéo åd trisèt). Sö pòch e gnintå då cul giögh chi (vón nò mat p'r i giögh di cart), må å cùlå pàginå chi ån nå pàrlån å fónd!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra parola tradotta sabato scorso dal nostro dialetto:

 "Trisèt" (tresette o tressette), il gioco di carte (nel filmato, foto d'un torneo di tresette). So poco e nulla di tal gioco (non amo particolarmente giocare a carte), ma a questa pagina ne parlano a fondo!...

R. M.

martedì 12 agosto 2008

Növ åd tréncå: ?


"Tréncå", "trincà", "trincåt": di àltår påròl ch'ùmå trådùt dål nòs diålåt sàbåt påsà. Fàcil då trådüv: lå tréncå  l'è unå ligådürå å tri gir, tårméntå strénciå (ròbå då mårinàr); ål trincåt l'è l'àlbår åd prüå (intål filmà); trincà ål vö dì ligà strénc cun unå tréncå, må åncå fa unå tårméntå bivüdå, mågàri 'd vén bón...
Pérò sùmå nò stai bón då cåpì d'indùå lå sàltå förå l'ésprésión "növ åd tréncå", che lå vurìs dì "tårméntå növ", me "növ åd pàcå", "növ åd šåcå". Pårchè "növ åd tréncå"? Inti disiùnàri ch'ùmå cunsültà, ùmå nò truà lå spiégåsión e nåncå in Intérnét sùmå gnü in pé d'un quåicòs!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Tréncå" (trinca), "trincà" (trincare), "trincåt" (trinchetto): altri

termini che abbiamo tradotto dal nostro dialetto sabato scorso. Facili da tradurre: la trinca è una legatura a tre giri, strettissima (gergo di marina); il trinchetto è l'albero di prua (nel filmato); trincare vuol dire legare stretto con una trinca, ma anche fare una gran bevuta, magari di vino buono...
Però non siamo riusciti a capire la derivazione dell'espressione "nuovo di trinca", che starebbe per "nuovissimo", come "nuovo di pacca", "nuovo di zecca". Perchè "nuovo di trinca"? Nei dizionari che abbiamo consultato non abbiamo trovato la spiegazione e nemmeno in Internet abbiamo trovato qualcosa!...

R. M.

domenica 10 agosto 2008

Trìfulå.

Iér dòpdišnà, 'ndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "T", ùmå truà åncåsì "trìfulå", ål fónš sùtå tèrå tårméntå bón, tårméntå prufümà e...tårméntå car! Intål filmà, i cån då trìfulå ål låùr, in Tuscånå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto inizianti per "T", abbiamo trovato pure "trìfulå" (tartufo), il fungo sotterraneo prelibatissimo, profumatissimo e...carissimo! Nel filmato, i cani da tartufo in azione, in Toscana.

R. M.

lunedì 4 agosto 2008

O cara mama.

Tra i påròl dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt l'àltår dì gh érå åncåsì "Tråpiånt", "Tråpiåntà" e "Tråpiåntén". Nåtürålmént pårlùmå dål tråpiånt dål riš, quånd å mag i mundén i tråpiåntàvån in rišèrå i måsåt di piåntén nåsü intål vivè: un låùr tårméntå dür, fai tüt... å màrciå indré...
Intål vìdéo, unå bèlå ésécüsión d'unå cånsón di mundén sùrå ål tråpiånt, fàiå dål còro "Lå Martinèlå", dlå  sésión fiurinténå dål Clüb Ålpìno Itåliån:

"O CARA MAMA

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà.

La bruta vita che ho passato
là sul trapianto e su la monda
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più.

A la matina quei mosserini
suchiavan sangue sulla mia pelle
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir.

A mezogiorno fagioli e riso
e poi la sera riso e fagioli
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar.

E ale nove la ritirata
e ale dieci c'è l'ispezione
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar.

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare".


R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che abbiamo tradotto l'altro

giorno c'erano pure "Tråpiånt" (trapianto), "Tråpiåntà" (trapiantare) e "Tråpiåntén" (trapiantino). Naturalmente parliamo del trapianto del riso, quando a maggio le mondine trapiantavano in risaia i mazzetti delle piantine nate in vivaio: un lavoro durissimo, eseguito tutto...a marcia indietro...
Nel video una bella esecuzione di un canto di mondine sul trapianto, proposta dal coro "La Matinella" della sezione fiorentina del Club Alpino ITaliano:

"O CARA MAMA

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà.

La bruta vita che ho passato
là sul trapianto e su la monda
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più.

A la matina quei mosserini
suchiavan sangue sulla mia pelle
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir.

A mezogiorno fagioli e riso
e poi la sera riso e fagioli
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar.

E ale nove la ritirata
e ale dieci c'è l'ispezione
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar.

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare".


R. M.
sabato 2 agosto 2008

Lå tråscå.

Incö dòpdišnà, quånd sùmå rivà å trådüv dål nòs diålåt lå påròlå "Tråscå", umå truà divèrsi significà. Lå "tråscå", in itåliån, l'è un bal pupulàr, må åncå lå månérå då bat ål grån (o ål riš) d'unå vòltå: chi då nüm, cul "tråsch", dü båstón ligà cun unå cinghiå 'd curàm, iün lingér ch'ål fàvå då måni; l'àltår åd lagnå fòrtå pår bat. In bas'Itàliå, mich'ås pö  våd intål filmà, i érån i pé di cåvàl å bat i spigh...Pö gh è lå tråscå åmurùšå. Che ligàm ågh pö vès tra ål bal pupulàr, bat ål grån cui pé di cåvàl e lå tråscå di murùš? Lå rispòstå, pö, ål l'ö truà in Intérnét, me tånti àltår vòlt: ål bal dlå tråscå l'è un bal indùå che i bålårén i bàtån i pè såltåndå e l'érå unå tìpicå dånså åd curtégiåmént...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, quando siamo arrivati a tradurre dal nostro

dialetto la parola "Tråscå", abbiamo trovato diversi significati. La "tresca", in italiano, è un ballo popolare, ma anche il modo di battere il grano (o il riso) di un tempo: qui da noi, con il  "tråsch" (correggiato), due bastoni legati con una cinghia di cuoio, uno leggero che faceva da manico; l'altro di legno duro per trebbiare. Nel meridione, come si può vedere nel filmato, erano gli zoccoli del cavallo a trebbiare le spighe...Poi c'è la tresca amorosa. Che legame ci può essere tra il ballo popolare, trebbiare il grano con gli zoccoli dei cavalli e la tresca degli amanti? La risposta l'ho trovata poi in Internet, come tante altre volte: il ballo della tresca è un ballo in cui i danzatori pattono i piedi saltando ed era una tipica danza di corteggiamento...


R. M.