sabato 16 agosto 2008

Trücà, trücàs.

Di àltår påròl dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt sàbåt påsà: "Trücà" / "Trücàs". Då nüm i vörån nò dì åmmà "fa / fas bèl" cun ål trüch, me intål vìdéo. I vörån dì åncåsì "ürtà / ürtàs", "sfiurà / sfiuràs åpénå": då l'åntìch pruvénsàl "trucar" (urtare), prubåbilmént dål tard låtén "trudicare", å sò vòltå dål clàsich "trudere" (spingere). Un pò d'étimulugìå, va'...

(Incö l'è sàbåt, må 'l nòs grüp dål diålåt l'è in féri: å sàbåt quén!).

R. M.


Vérsión in itåliån:

Altre parole del nostro dialetto che abbiamo tradotto sabato

scorso: "Trücà" (truccare) / "Trücàs" (truccarsi). Da noi non vogliono dire solo "fare, farsi belle" con il trucco, come nel video. Vogliono anche dire "urtare / urtarsi", "sfiorare / sfiorarsi appena": dall'antico provenzale "trucar" (urtare), probabilmente dal tardo latino "trudicare", a sua volta dal classico "trudere" (spingere). Un po' d'etimologia, va'...

(Oggi è sabato, ma il nostro gruppo del dialetto è in ferie: a sabato prossimo!).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento