venerdì 22 agosto 2008

Cåmbiå Sånåšà Blog.


Dùmå ål nòs bénvénùto å "Cåmbiå Sånåšà", ål növ blògh d'un sånåšårén, ål siùr Elvio Vivaldini, ch'l'à créà un spasi in réd duèrt å tüti pår ésprìm upinión sùrå lå vitå dål påìš e cuméntà i årgumént prupòst.
I nòs åügùri ål növ blògh!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Diamo il nostro benvenuto a "Cambia Sannazzaro", il nuovo blog

d'un sannazzarese, il signor Elvio Vivaldini, che ha creato uno spazio in rete aperto a tutti per esprimere opinioni intorno alla vita del paese e commentare gli argomenti proposti.
I nostri auguri al nuovo blog!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento