lunedì 18 agosto 2008

Lå Båncå dlå Mémòriå.Ségnàli vulintérå "Lå Båncå dlå Mémòriå", un prugèt pår récüpérà i éspériéns e i råcónt åd vìtå di pårsón nåsü prìmå dål 1940, che difrónt å unå vidéòcàmérå i cüntån mich'l'érå lå vitå dåchindrérå. Intål vìdéo chi 'd sùrå, p'r éšémpi, unå siùrå mårchigiånå lå ricòrdå i giögh d'ùnå vòltå, fai in curt, nò tåntå divèrs då cui chi då nüm...
Bén, åncåsì ål nòs grüp dål diålåt, å vuré guårdà, l'è dré ciårcà då måt intlå "Båncå dlå Mémòriå" un quåicòs ch'ål méritå då vès ricurdà: ål nòs pårlà, ål nòs diålåt åd Sånåšà. Dådré d'un diålåt, ål lå sùmå bén, gh è tüt un mónd, ch'ål rìsciå då scumpårì pår sémpår...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Segnalo volentieri "La Banca della Memoria", un progetto per

recuperare le esperienze e i racconti di vita di persone nate prima del 1940, che difronte a una videocamera raccontano com'era la vita d'un tempo. Nel video qui sopra, ad esempio, una signora marchigiana ricorda i giochi d'una volta, fatti in cortile, non tanto diversi da quelli qui da noi...
Bene, anche il nostro gruppo del dialetto, a ben vedere, sta cercando di mettere nella "Banca della Memoria" qualcosa che merita di essere ricordato: la nostra parlata, il nostro dialetto di Sannazzaro. Dietro un dialetto, lo sappiamo bene,  c'è tutto un mondo, che rischia di scomparire per sempre...

R. M.


1 commento:

  1. Grazie mille per aver parlato di noi, ringraziamenti in italiano, ma di cuore...


    La redazione di www.bancadellamemoria.it

    RispondiElimina