sabato 2 agosto 2008

Lå tråscå.

Incö dòpdišnà, quånd sùmå rivà å trådüv dål nòs diålåt lå påròlå "Tråscå", umå truà divèrsi significà. Lå "tråscå", in itåliån, l'è un bal pupulàr, må åncå lå månérå då bat ål grån (o ål riš) d'unå vòltå: chi då nüm, cul "tråsch", dü båstón ligà cun unå cinghiå 'd curàm, iün lingér ch'ål fàvå då måni; l'àltår åd lagnå fòrtå pår bat. In bas'Itàliå, mich'ås pö  våd intål filmà, i érån i pé di cåvàl å bat i spigh...Pö gh è lå tråscå åmurùšå. Che ligàm ågh pö vès tra ål bal pupulàr, bat ål grån cui pé di cåvàl e lå tråscå di murùš? Lå rispòstå, pö, ål l'ö truà in Intérnét, me tånti àltår vòlt: ål bal dlå tråscå l'è un bal indùå che i bålårén i bàtån i pè såltåndå e l'érå unå tìpicå dånså åd curtégiåmént...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, quando siamo arrivati a tradurre dal nostro

dialetto la parola "Tråscå", abbiamo trovato diversi significati. La "tresca", in italiano, è un ballo popolare, ma anche il modo di battere il grano (o il riso) di un tempo: qui da noi, con il  "tråsch" (correggiato), due bastoni legati con una cinghia di cuoio, uno leggero che faceva da manico; l'altro di legno duro per trebbiare. Nel meridione, come si può vedere nel filmato, erano gli zoccoli del cavallo a trebbiare le spighe...Poi c'è la tresca amorosa. Che legame ci può essere tra il ballo popolare, trebbiare il grano con gli zoccoli dei cavalli e la tresca degli amanti? La risposta l'ho trovata poi in Internet, come tante altre volte: il ballo della tresca è un ballo in cui i danzatori pattono i piedi saltando ed era una tipica danza di corteggiamento...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento