lunedì 28 luglio 2008

Bón Sån Sånåšà!


Incö, 28 lüi, l'è lå nòså fèstå påtrunàl: bón  "Sån Sånåšà" å tüti! E pår féstégià mich'ås dév lå nòså trådisión, un bèl piàt åd gnòch! Gh i nò vöiå då fai? Åndè ståsìrå là bas å lå rišérìå (ådès "Piàsàl Måinòli"), å lå "Fèstå di gnòch" dlå Prò lòco. Ultrå å mångiài, ås pudrà bålà e divårtìs! E pö, l'élésión åd "Mis Gnòcå": vurì måt?


R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi, 28 luglio, è la nostra festa patronale: buon "San

Sannazzaro" a tutti! E per festeggiare come si deve la nostra tradizione, un bel piatto di gnocchi! Non vi va di prepararli? Andate stasera laggiù alla riseria (ora "Piazzale Mainoli"), alla "Festa degli Gnocchi" della pro Loco. Oltre a mangiarli, si potrà ballare e divertirsi! E poi, L'elezione di "Mis Gnocca": volete mettere?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento