martedì 15 luglio 2008

Lå timpèstå.

Sàbåt påsà, tra i påròl dål nòs diålat chi cuménciån pår "T" ch'ùmå trådùt, 'gh érå åncåsì "timpuràl" e "timpèstå", cón "timpåstà" e "timpåstàdå". Sich'å vurì åndàgh å dì, å lå sìrå, nò chi då nüm, må intål milånéš, diš ch'ågh è gnü unå tårméntå timpåstàdå, mich'ås vådå (må nò tånt: 'gh érå scür e 'gh érå 'ndài viå lå luce...) intål filmà...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Sabato scorso, tra le parole del nostro dialetto inizianti per "T"

che abbiamo tradotto, v'erano pure "timpuràl" (temporale) e "timpèstå" (grandine), con "timpåstà" (grandinare) e "timpåstàdå" (grandinata). Guarda caso, alla sera, non qui da noi, ma nel milanese, pare ci sia stata una forte grandinata, come si vede (ma non tanto: era buio ed era mancata la corrente...) nel filmato...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento