giovedì 3 luglio 2008

I tåiårén.

E i tåiårén? Cui fai in cà, me dåchindrérå: che buntà! Altår che "I tåiårén dlå nònå Pinå"!...Intål vìdéo, lå ricètå di tåiårén cui fónš: åm vénå vöiå då pruà!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E le tagliatelle? Quelle fatte in casa, come una volta: che

bontà! Altro che "Le tagliatelle della nonna Pina"!...Nel video, la ricetta delle tagliatelle ai funghi: mi vien voglia di provare!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento