venerdì 11 luglio 2008

Sånåšà ås fa bèl! (O nò?).

Lå piàså di cåfé intål prugèt.

Lå piàså dlå césa intål prugèt.

Dåvånti ål Sålón intål prugèt.


Mårtidì då sìrå, in Bibliutécå, i ån prèšéntà å lå citådinånså ål Prugèt åd "Riquålificåsión d'l åréd ürbån e 'd mitigåsión åmbiéntàl". Ås tràtå d'un prugèt åd màsimå, åncùrå tüt då définì, må tårméntå impurtånt pår Sånåšà. Pår såvèn püsè e cåpì sich' l è ch'å buiå intlå pügnàtå, å culå pàginå chi pudè våd di filmà d'l åsémbléå in Bibliutécå. Surå l'åréd ürbàn, pudè våd lå préšéntåsión in PDF dål prugétìstå, l'årchitåt Màrco Sàlå (p. g. c.). Se pö vurì låsà di cumént...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Martedì sera, in Biblioteca, è stato presentato alla cittadinanza il

Progetto di "Riqualificazione dell'arredo urbano e di mitigazione ambientale". Si tratta di un progetto di massima, ancora tutto da definire, ma assai importante per Sannazzaro. Per saperne di più e capire cosa bolle in pentola, a questa pagina si possono vedere dei filmati dell'assemblea in Biblioteca. Relativamente all'arredo urbano, potete vedre la presentazione in PDF del progettista, l'architetto Marco Sala (p. g. c.). Se poi volete lasciare dei commenti...

R. M.Nessun commento:

Posta un commento