sabato 5 luglio 2008

Ål tåråbüš.

Incö dòpdišnà, un'àltrå bèlå sèrie 'd påròl dål nòs diålåt chi cuménciån par "T" e trådùt in itåliån. Tra i àltår, 'gh érå åncåsì "tåråbüš" (Botaurus Stellaris), un üšé ch'ål vìvå inti pålüd e prèså i rišèr, må åldìdincö l'è tårméntå rar. Intål filmà, un bèl ésémplàr åd tåråbüš

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, un'altra bella serie di parole del nostro dialetto

inizianti per "T" e tradotte in italiano. Tra le altre v'era pure "tåråbüš", tarabuso (Botaurus Stellaris), un uccello che vive nelle paludi e vicino alle risaie, ma oggi rarissimo. Nel filmato, un bell'esemplare di tarabuso.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento