domenica 20 luglio 2008

Lå Pèpå ténciå .

Lå Pèpå Ténciå.

L'àltår sàbåt, quånd umå trådùt dål nòs diålåt lå påròlå  "Ténc" (ch'ål vurìs dì "Spurch", spéciålmént åd cålìšån), s'è sübit gnü in mént lå "Pèpå ténciå", ål giögh åd cart indùå che chi l'è ch'å rèstå cun lå dònå då pich, la Pèpå tenciå, in mån å lå fén dlå pårtìdå, l'à pèrs. L'è (l'érå?) un giögh tårméntå cunusü un pò dåpårtüt, spéciålmént chi då nüm in àlt'Itàliå. Intål Vénét, lå nòså Pèpå ténciå ål lå ciàmån "lå Vèciå"...

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altro sabato, quando abbiamo tradotto dal nostro dialetto la

parola "Ténc" (che vorrebbe dire "Sporco", specialmente di fuliggine), ci siamo subito ricordati della "Pèpå ténciå", il gioco di carte in cui chi resta con la donna di picche, la Peppa (Giuseppa) sporca, in mano alla fine dell partita, ha perso. E' (era?) un gioco conosciutissimo un po' dappertutto, specialmente qui da noi al nord. Nel Veneto, la nostra Pèpå ténciå viene chiamata "la Vecchia"...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento