martedì 22 luglio 2008

Tirà i trådås.

Tåròch 13: lå mòrt.

Ål vèrbo "Tirà", intål nòs diålåt, ål gh à un mar åd significà divèrs, dipéndå dål mòd åd dì e dål cuntèst. Me difàti å gh umå, p'r éšémpi: "Tirà šü", "Tirà sü", "Tirà å mån", "Tirà å prèså"... E "Tirà i trådås", ciuè "murì", d'indùå ål vénå? Mén pénsi ch'ål véna då lå càrta di tåròch  nümår 13, ch'lå vö dì "lå Mòrt": quånd iün l'è 'ndài å l'àltår mónd, ål vö dì ch' l'à tirà cui cart lì dål 13 dål mas di tåròch!...
O gh è un'àltrå spiégåsión?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Il verbo "Tirà" (Tirare), nel nostro dialetto, assume molteplici

significati diversi, a seconda del modo di dire e dal contesto. Così abbiamo, per esempio: "Tirà šü" (Tirare giù, scodellare, ma anche dissuadere...), "Tirà sü" (tirar su, allevare, ma anche raccogliere denaro per una colletta...), "Tirà å mån", "Tirà å prèså", ecc. E "Tirà i trådås", cioè "morire", da dove deriva? Io penso che provenga dalla carta dei tarocchi numero 13, che vuol dire "la Morte": quando qualcuno è andato all'altro mondo, vuol dire che ha estratto quelle carte del 13 dal mazzo dei tarocchi!...
O c'è un'altra spiegazione?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento