domenica 28 settembre 2008

Unå tèrå, unå pupulåsión.

Vånårdì påsà, in Bibliutécå, gh è stai lå préšéntåsión dlå riståmpå dål lìbår "Unå tèrå, unå pupulåsión - Sånåšà tråvèrs ål sò giurnàl 1890-1926", che ål prufésùr Sàndro Såvìni,  l'òm dlå Biàncå Cårpån, surèlå dlå nòså Ròšålìå, l'àvå scrit unå vinténå d'an fa. Un lìbår tårméntå impurtånt sùrå lå nòså tèrå e lå nòså gint, scrit båšåndås sü 'l giurnàl che ål nònu dlå Biàncå e dlå Ròšålìå, Ålbìno Gérvåšén, tipògråfo e giurnålìstå, ål püblìcàvå in påìš å cui témp là. Intål vìdéo, l'intérvént dlå càrå Biàncå å lå fén dlå préšéntåsión dlå riståmpå, dòp i àltår intérvént di rélåtùr invidà (chi i vìdéo).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Venerdì scorso, in Biblioteca, si è tenuta la presentazione della

ristampa del libro "Una terra, una popolazione - Sannazzaro de' Burgondi attraverso il suo giornale 1890-1926", che il professor Alessandro Savini, marito di Bianca Carpani, sorella della nostra Rosalia, aveva scritto una ventina d'anni fa. Un libro assai importante sulla nostra terra e la nostra gente, scritto basandosi sul giornale che il nonno di Bianca e di Rosalia, Albino Gervasini, tipografo e giornalista, pubblicava in paese a quei tempi. Nel video, l'intervento della cara Bianca alla fine della presentazione della ristampa, dopo gli altri interventi dei relatori invitati (qui i video).

R. M.

venerdì 26 settembre 2008

Ål vårdón.

E intånt ùmå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V", tån' me "vårdón", un bèl üšé dlå fåmigliå di fringillidi che mich'ås vådå intål filmà ågh piàšå mångià i sémi, spéciålmént cui uléùš.

R. M.

Vérsión in itåliån:

E nel frattempo abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che cominciano per "V", come "vårdón" (verdone), un bell'uccello della famiglia dei fringillidi che come si vede nel filmato ama cibarsi di semi, soprattutto quelli oleosi.

R. M.

martedì 23 settembre 2008

Båndå IRIS triunfàl.

E Iér sìrå, lå nòså Båndå IRIS gh à vü un tårméntå sücès å lå SOMS, cun un bèl cuncèrt p'r ål "Sétémbår Sånåšårèš". Intål vìdéo, lå "Màrciå triunfàl" dl' Åidå. Bràv ål M° Gårbårén, bràvi tüti i sunådù!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E ieri sera, la nostra Banda IRIS ha avuto un grandissimo successo

alla SOMS, con un bel concerto per il "Settembre Sannazzarese". Nel video, la "Marcia trionfale" dell'Aida. Bravo il M° Garbarini, bravi tutti i suonatori!

R. M.

lunedì 22 settembre 2008

Båndå Scàlå e tåntå fråd.


Un tårméntå  bèl cuncèrt, cul åd iér sìrå (sì, må che fråd!...) là bas ålå rišérìå! Gh érå cui dlå Båndå Scàlå ch'i ån fai sintì tåntå bèi cånsón in diålåt dlå trådisión lumbàrdå e ménéghinå: un piåšé å sintìì, må gh érå då frulà! D'åltrónde, gh è rivà l'utüm...


R. M.


Vérsión in itåliån:


 Un bellissimo concerto quello di ieri sera (sì, ma che freddo!...)laggiù alla riseria! C'erano quelli della Banda Scala che hanno proposto tante belle canzoni in dialetto della tradizione lombarda e meneghina: un piacere a sentirli, ma c'era da frollare! D'altronde, è arrivato l'autunno...


R. M.

venerdì 19 settembre 2008

Lå Lümlénå åd Pino Zånchìn.

"Lå fårfàlå" åd Pino Zånchìn.

Iér sìrå in Bibliutécå gh è stai l'inåugüråsión dlå mustrå åd Pino Zånchìn. Ål "nòs" pitùr l'à préšéntà unå råcòltå åd quàdår tårméntå bèi sùrå lå nòså Lümlénå, ch'l'è pü, pürtròp, cùlå d'unå vòltå: indùå i èn, ås dumåndå l'årtìstå, i fårfàl, i lüšårö, i rån e pö i mundéen che dåchindrérå i limpìvån åd culùr, åd lüš, åd són e åd cånsón lå nòså tèrå? Són, lüš e culùr å iå pudùmå truà tråsfigürà intlå  pitürå in tècnicå mistå dål Pino Zånchìn, unå pitürå nò fàcilå må tårméntå sügéstìvå. Lå mustrå lå råstårà duèrtå fénå ål 24 sétémbår.

R. M.

Vérsión in itåliån:


Ieri sera in Biblioteca si è tenuta l'inaugurazione della mostra di

Pino Zanchin. Il "nostro" pittore ha presentato una raccolta di quadri assai belli sulla nostra Lomellina, che non è più, purtroppo, quella di un tempo: dove sono, si somanda l'artista, le farfalle, le lucciole, le rane e poi le mondine che un tempo riempivano di colori, di luci, di suoni e di canzoni la nostra terra? Suoni, luci e colori li possiamo trovare trasfigurati nella pittura in tecnica mista di Pino Zanchìn, una pittura non facile ma oltremodo suggestiva. La mostra resterà aperta fino al 24 settembre.

R. M.

mercoledì 17 settembre 2008

L'urbišö.

Dòp un périòdo che lå mè ADSL lå funsiunàvå pü, sùmå åncùrå chi å pårlà dål nòs låùr sùrå 'l diålåt åd Sånåšà. P'r ål vucåbulàri, ùmå intånt trådùt i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "U", tra i qual ùmå truà "urbišö", ch' l'è nò un sårpéntèl (åncå s'ågh å šmìå): l'è unå lüšèrtå ch' l'à pèrs i såmpén, intlå sò évulüsión. E l'è nò vérå che l'urbišö l'è un ... urbišö: ågh vådå e cóme! (Nò me mén...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Dopo un periodo in cui la mia ADSL non funzionava più, siamo

ancora qui a parlare del nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro. Per il vocabolario, abbiamo intanto tradotto le parole del nostro dialetto che iniziano per "U", tra cui abbiamo trovato "urbišö" (orbettino), che non è un serpentello (anche se gli assomiglia): è una lucertola che ha perso le zampine, nella sua evoluzione. E non è vero che l'orbettino sia...orbo: ci vede e come! (Non come me...).

R. M.