lunedì 22 settembre 2008

Båndå Scàlå e tåntå fråd.


Un tårméntå  bèl cuncèrt, cul åd iér sìrå (sì, må che fråd!...) là bas ålå rišérìå! Gh érå cui dlå Båndå Scàlå ch'i ån fai sintì tåntå bèi cånsón in diålåt dlå trådisión lumbàrdå e ménéghinå: un piåšé å sintìì, må gh érå då frulà! D'åltrónde, gh è rivà l'utüm...


R. M.


Vérsión in itåliån:


 Un bellissimo concerto quello di ieri sera (sì, ma che freddo!...)laggiù alla riseria! C'erano quelli della Banda Scala che hanno proposto tante belle canzoni in dialetto della tradizione lombarda e meneghina: un piacere a sentirli, ma c'era da frollare! D'altronde, è arrivato l'autunno...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento