domenica 28 settembre 2008

Unå tèrå, unå pupulåsión.

Vånårdì påsà, in Bibliutécå, gh è stai lå préšéntåsión dlå riståmpå dål lìbår "Unå tèrå, unå pupulåsión - Sånåšà tråvèrs ål sò giurnàl 1890-1926", che ål prufésùr Sàndro Såvìni,  l'òm dlå Biàncå Cårpån, surèlå dlå nòså Ròšålìå, l'àvå scrit unå vinténå d'an fa. Un lìbår tårméntå impurtånt sùrå lå nòså tèrå e lå nòså gint, scrit båšåndås sü 'l giurnàl che ål nònu dlå Biàncå e dlå Ròšålìå, Ålbìno Gérvåšén, tipògråfo e giurnålìstå, ål püblìcàvå in påìš å cui témp là. Intål vìdéo, l'intérvént dlå càrå Biàncå å lå fén dlå préšéntåsión dlå riståmpå, dòp i àltår intérvént di rélåtùr invidà (chi i vìdéo).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Venerdì scorso, in Biblioteca, si è tenuta la presentazione della

ristampa del libro "Una terra, una popolazione - Sannazzaro de' Burgondi attraverso il suo giornale 1890-1926", che il professor Alessandro Savini, marito di Bianca Carpani, sorella della nostra Rosalia, aveva scritto una ventina d'anni fa. Un libro assai importante sulla nostra terra e la nostra gente, scritto basandosi sul giornale che il nonno di Bianca e di Rosalia, Albino Gervasini, tipografo e giornalista, pubblicava in paese a quei tempi. Nel video, l'intervento della cara Bianca alla fine della presentazione della ristampa, dopo gli altri interventi dei relatori invitati (qui i video).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento