venerdì 19 settembre 2008

Lå Lümlénå åd Pino Zånchìn.

"Lå fårfàlå" åd Pino Zånchìn.

Iér sìrå in Bibliutécå gh è stai l'inåugüråsión dlå mustrå åd Pino Zånchìn. Ål "nòs" pitùr l'à préšéntà unå råcòltå åd quàdår tårméntå bèi sùrå lå nòså Lümlénå, ch'l'è pü, pürtròp, cùlå d'unå vòltå: indùå i èn, ås dumåndå l'årtìstå, i fårfàl, i lüšårö, i rån e pö i mundéen che dåchindrérå i limpìvån åd culùr, åd lüš, åd són e åd cånsón lå nòså tèrå? Són, lüš e culùr å iå pudùmå truà tråsfigürà intlå  pitürå in tècnicå mistå dål Pino Zånchìn, unå pitürå nò fàcilå må tårméntå sügéstìvå. Lå mustrå lå råstårà duèrtå fénå ål 24 sétémbår.

R. M.

Vérsión in itåliån:


Ieri sera in Biblioteca si è tenuta l'inaugurazione della mostra di

Pino Zanchin. Il "nostro" pittore ha presentato una raccolta di quadri assai belli sulla nostra Lomellina, che non è più, purtroppo, quella di un tempo: dove sono, si somanda l'artista, le farfalle, le lucciole, le rane e poi le mondine che un tempo riempivano di colori, di luci, di suoni e di canzoni la nostra terra? Suoni, luci e colori li possiamo trovare trasfigurati nella pittura in tecnica mista di Pino Zanchìn, una pittura non facile ma oltremodo suggestiva. La mostra resterà aperta fino al 24 settembre.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento