domenica 27 marzo 2016

'L è nò chi. 'L è risùrt.


"Må 'l ångiål 'gh à di åi dònn: 'Åbiè nò pågürå, viàltår! Sö ch'å ciårchè Gešǘ ål crucefìs. 'L è nò chi. 'L è risùrt...".
(Michele Mainoli: "Egli è resuscitato, non è qui", olio su tavola, 1984).

sabato 26 marzo 2016

Lå Purtisión dål Crušón.
Lå Purtisión dål Crušón.

Ås cuminciàvå ål dì prìmå
cun i fiùr in tüti i bålcón:
l’érå lå Purtisión dål Crušón…
Ålùrå, lå gint ål l’åndàvån nò å ciårcà:
ål Signùr ågh l’àvån tüti in ca!
Lü ål fàvå sémpår cumpånìå,
int lå giòiå e int ål dulùr,
int l’åmicìsiå e int ål låùr,
e quånd ål påsàvå cun i Båtü
i šbåsàvån lå tèstå åncå i dépü.
‘Gh ér cui åd lå båndå ch’i sunàvån
e i Fiöl åd Mårìå ch’i cåntàvån…

Pòrtå lå Cruš, mè car Signùr,
portå lå Cruš pår i pécåtùr!...
I òm i cåvàvån ål cåpé
e i dòn ‘s å šnugiàvån åi sò pé…
Órmài ‘gh è pü gnìntå, ‘gh è pü lå mémòriå,
åncå se å sùmå che Lü ål ‘gh è ‘ncùrå.
Primå åt åndàvå å lå Purtisión,
‘dès åt lå vådi in televišión!...
Me car Signùr, ti che ‘t è bón,
pårdónås tüti e pòrtå ål Crušón!...

(Rita Chiaramondia)

Video

https://youtu.be/JuQOg6Hwwr8

sabato 19 marzo 2016

Grande Fabrizi!
Mè pàdår åm dišìvå…

Mè pàdår åm dišìvå: fa åténsión
å chi ‘l è ciciàrå tròp ò ål prumåtå
a chi ‘l è che, giåmò dént’ ål fa: “‘l pårmåtå?”;
å cul che ål cåmbiå sémpår d’upinión
e å cul, che cun ‘nå tèstå då cuión,
ål lå cåmbiå mai; å chi ‘l è scumåtå;
å chi ‘l è lå mån ‘t lå dà nò stråtå;
å cul ch’ål pìå ål vòl ògni ucåšión
pår dit åd sì e ufrìs pår tò åmìš;
å cul ch’åt dìšå sémpår “å són dåcòrdi”
å cul ch’ål smìå un ròbåpårådìš;
å cul ch’å pàrl’e ‘s mövå sùtåtràciå;
må supråtüt å cul, ‘dès ch’åm ricordi,
che, quånd ål pàrlå, åt guàrdå mai in fàciå.

I pàdår.


Åugüri å tüti i påpà!... Må ricurdùmås che di vòlt...
"Un pàdår 'l è bón då månténn sèt fiö, må sèt fiö i èn nò bón då månténn un pàdår:PlaySoundFile "C:\alnosdialat\Rosalia\8-02-12propadar7fio.mp3" "Normal" Un padre è capace di mantenere sette figli, ma sette figli non sono capaci di mantenere un padre. I genitori sono disponibili a far sacrifici per crescere tutti i figli anche se numerosi, mentre i figli spesso si sottraggono alla responsabilità di aiutare i genitori quando sono anziani o nel bisogno." (Da "Ål nòs diålåt", 2012).

giovedì 10 marzo 2016

Lingua locale e lingua nazionale fin da subito!

http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/16_febbraio_26/italiani-nell-apprendimento-lingue-sono-favoriti-dialetti-f5c8d002-dc96-11e5-830b-84a2d58f9c6b.shtml

Da Corriere.it: "...Gli italiani in realtà sarebbero facilitati nell’imparare lingue straniere perché molti parlano dialetti complessi, che sono lingue a parte e quindi “plasmano” il cervello in modo da renderlo più ricettivo all’apprendimento di nuove parole e grammatiche. Per imparare una lingua serve infatti memoria fonologica, ovvero capacità di riconoscere i fonemi tipici di quell’idioma: chi fin da piccolo è esposto a due diversi linguaggi memorizza un numero maggiore di fonemi e poi per lui sarà più semplice aggiungerne altri. Ecco perché chi è già bilingue fa meno fatica a imparare altri idiomi...".

martedì 8 marzo 2016

martedì 1 marzo 2016

Mars mårsón.

N. Astrup: Martzmorgen (pd)

Mars mårsón, tri dì gram e tri dì bón:Playsoundfile "C:\alnosdialat\Rosalia\pro84marsmarson2.mp3" "Normal" Marzo marcione, tre giorni cattivi e tre giorni buoni. A marzo il tempo alterna giorni piovosi a giorni sereni.

Mars süc, åprìl bågnà, cuntént cul ch''l à sumnà:Playsoundfile "C:\alnosdialat\Rosalia\provmarssucaprilbagna2.mp3" "Normal" Marzo asciutto, aprile bagnato, contento quello che ha seminato. Se a marzo il tempo è secco e ad aprile è piovoso, chi ha seminato spera in un buon raccolto.

 Lå fiòcå mårsulénå lå dürå då lå sìrå å lå måténå: La neve marzolina dura dalla sera alla mattina. La neve di marzo si scioglie in fretta.

(da "Ål nòs diålåt" - 2012)