sabato 26 marzo 2016

Lå Purtisión dål Crušón.
Lå Purtisión dål Crušón.

Ås cuminciàvå ål dì prìmå
cun i fiùr in tüti i bålcón:
l’érå lå Purtisión dål Crušón…
Ålùrå, lå gint ål l’åndàvån nò å ciårcà:
ål Signùr ågh l’àvån tüti in ca!
Lü ål fàvå sémpår cumpånìå,
int lå giòiå e int ål dulùr,
int l’åmicìsiå e int ål låùr,
e quånd ål påsàvå cun i Båtü
i šbåsàvån lå tèstå åncå i dépü.
‘Gh ér cui åd lå båndå ch’i sunàvån
e i Fiöl åd Mårìå ch’i cåntàvån…

Pòrtå lå Cruš, mè car Signùr,
portå lå Cruš pår i pécåtùr!...
I òm i cåvàvån ål cåpé
e i dòn ‘s å šnugiàvån åi sò pé…
Órmài ‘gh è pü gnìntå, ‘gh è pü lå mémòriå,
åncå se å sùmå che Lü ål ‘gh è ‘ncùrå.
Primå åt åndàvå å lå Purtisión,
‘dès åt lå vådi in televišión!...
Me car Signùr, ti che ‘t è bón,
pårdónås tüti e pòrtå ål Crušón!...

(Rita Chiaramondia)

Video

https://youtu.be/JuQOg6Hwwr8

Nessun commento:

Posta un commento