sabato 19 marzo 2016

Grande Fabrizi!
Mè pàdår åm dišìvå…

Mè pàdår åm dišìvå: fa åténsión
å chi ‘l è ciciàrå tròp ò ål prumåtå
a chi ‘l è che, giåmò dént’ ål fa: “‘l pårmåtå?”;
å cul che ål cåmbiå sémpår d’upinión
e å cul, che cun ‘nå tèstå då cuión,
ål lå cåmbiå mai; å chi ‘l è scumåtå;
å chi ‘l è lå mån ‘t lå dà nò stråtå;
å cul ch’ål pìå ål vòl ògni ucåšión
pår dit åd sì e ufrìs pår tò åmìš;
å cul ch’åt dìšå sémpår “å són dåcòrdi”
å cul ch’ål smìå un ròbåpårådìš;
å cul ch’å pàrl’e ‘s mövå sùtåtràciå;
må supråtüt å cul, ‘dès ch’åm ricordi,
che, quånd ål pàrlå, åt guàrdå mai in fàciå.

Nessun commento:

Posta un commento