domenica 27 marzo 2016

'L è nò chi. 'L è risùrt.


"Må 'l ångiål 'gh à di åi dònn: 'Åbiè nò pågürå, viàltår! Sö ch'å ciårchè Gešǘ ål crucefìs. 'L è nò chi. 'L è risùrt...".
(Michele Mainoli: "Egli è resuscitato, non è qui", olio su tavola, 1984).

Nessun commento:

Posta un commento