sabato 28 novembre 2009

In påršón!

Då déntår (foto: Perline).

Ståndå å cul ch'å càpitå ål dì d'incö int i påršón itåliåan (guàrdå ål càš Cucchi e àlt'r åncù, åncå å Påvìå un quai témp fa...), l'è pròpi vérå cul ch'ål dìšå ål nòs pruèrbi:

"Nè pår rid, nè pår dåbón, làsåt nò måt in påršón!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stando a quel che capita oggi come oggi nelle prigioni italiane (vedi il caso Cucchi e altri ancora, anche a Pavia qualche tempo fa...), è proprio vero quel che dice il nostro proverbio:

"Nè per ridere, nè per davvero, non lasciarti mettere in prigione!".

R. M.

lunedì 16 novembre 2009

Ål mar åd lå Piév.

Cåsénå "Mar"  åd lå Piév.

Riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "M", sùmå rivà å "mar" e s'à gnü in mént che "Åndà ål mar åd lå Piév" l'è ùnå månérå irònicå pår dì che s'è pròpi nò 'ndai å fa i féri: ål pòst d'åndà ål mar,  cul vér, s'è 'ndai å cul dlå Piév, ciuè... å lå Cåsénå "Mar"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano" che iniziano per "M", siamo arrivati a "mar" (mare) e ci siamo ricordati che "Åndà ål mar åd lå Piév" ("Andare al mare di Pieve") è un modo ironico per dire che non si proprio andati in vacanza: invece di andare al mare, quello vero, si è andati a quello di Pieve Albignola, cioè...alla Cascina "Mare"!...

R. M.

lunedì 9 novembre 2009

Lå Ciåplénå.

Lå Ciåplénå...dål såtèlite.

Intånt ch'åndùmå inån å riléš ål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån", i dübi i måncån mai, tån' me cust: pårchè lå Ciåplénå (lå šònå dål påìš curispundént prèsåpòch ål Vìcul åd l'Išulå), ås ciàmå "Ciåplénå"? Lå Fràncå Mågnån lå m'à dì ch'l'àvå lišü (må lå sa pü indùå) che, quånd å fàvån sü lå Mådònå dlå Funtånå gh érå lå furnàšå pår fa i préi e i tòch e ciåplén di préi rut å i å tràvån int å culå šònå lì: chi l'è ch'ån nå sa un quaicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mentre proseguiamo la rilettura del nostro dizionario "Dialetto
sannazzarese - Italiano", i dubbi non mancano mai, come questo: perchè la "Ciåplénå" (la zona del paese corrispondente press'a poco a Vicolo dell'Isola) si chiama Ciåplénå? Franca Magnani mi ha detto di aver letto (ma non sa più dove) che, durante la costruzione della chiesa della Madonna della Fontana c'era la fornace per fare i mattoni e i pezzi e i cocci dei mattoni rotti li gettavano in quella zona: chi ne sa qualcosa?

R. M.