lunedì 16 novembre 2009

Ål mar åd lå Piév.

Cåsénå "Mar"  åd lå Piév.

Riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "M", sùmå rivà å "mar" e s'à gnü in mént che "Åndà ål mar åd lå Piév" l'è ùnå månérå irònicå pår dì che s'è pròpi nò 'ndai å fa i féri: ål pòst d'åndà ål mar,  cul vér, s'è 'ndai å cul dlå Piév, ciuè... å lå Cåsénå "Mar"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano" che iniziano per "M", siamo arrivati a "mar" (mare) e ci siamo ricordati che "Åndà ål mar åd lå Piév" ("Andare al mare di Pieve") è un modo ironico per dire che non si proprio andati in vacanza: invece di andare al mare, quello vero, si è andati a quello di Pieve Albignola, cioè...alla Cascina "Mare"!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento