giovedì 28 settembre 2006

Ål nòs "quiz"!

Un öv.

Cun incö inåugürùmå...  Ål nòs "quiz"! (Guårdè intlå culònå å dèstrå). Tra i påròl chi cuménciån pår E ùmå truà åncåsì "éndi". L'éndi (endice) l'è l'öv, nò cuà o fint, ch'ås måtå intål nid di gålén pår fa ch' i vàiån å fa l' öv. Må "éndi" ål gh'à åncåsì un àltår significà intål nòs diålåt: åndè ål quiz e sårnisè lå rispòstå giüstå. Då chi å un quai dì å dårùmå i rišültà. Pruvè! Ål custå gnìntå (e ås vénciå åncå gnìntå...).

R. M.

sabato 23 settembre 2006

Quåntå èrb!...

Che èrb ièn?

Dòp lå pàušå dål dì dlå fèstå, incö dòpdišnà sùmå åndài åvånti å ciårcà i påròl in diålåt p'r ål nòs disiunàri: sùmå rivà åi påròl chi cuménciån cun E.  Quånd l'è stai urå då trådüv lå påròlå "èrbå", ùmå truà åncå sì:


"èrbå bónå"

"èrbå brüscå"

"èrbå gàtå"

"èrbå màrå"


"èrbå médiå"

"èrbå åd Sån Giuàn"

"èrbå pignölå"

"èrbå sàlviå"


"èrbå rìculå"

"èrb
å purslån
å"
...
Intlå fòto, då snìstrå å dèstrå, gh'è i prim trè: l'"èrbå bónå", l'"èrbå brüscå" e l'"èrbå gàtå": chi l'è ch'å sa ål sò nòm in itåliån?
(L'è un quiz, må 's vénciå gnintå!...).


R. M.


martedì 19 settembre 2006

Lå cùrså.

Ål curidùr  åd Sånåšà Daniele Depaoli, intùnå fòto d'un quai an fa.

Incö dòpdišnà, me tüti i mårtidì dål didlåfèstå, å dü bòt, cuménciå lå "curså". Unå vòltå, lå "curså" dål didlåfèstå  l'érå cùlå in biciclåtå, l'érå nåncå ål caš då dil.  Ådès gh'è åncå i curs å pé...
In alt å gh'è ål curidùr (in biciclåtå)  åd Sånåšà Daniele Depaoli, intùnå fòto d'un quai an fa. "Curidùr": intål nòs diålåt cùlå påròlå chi lå vö dì "corridore", må åncå "corridoio", pinsè un pò!...


R. M.

lunedì 18 settembre 2006

Ål nòs blògh sü "Il Punto".

L'årtìcul dål "Punto" sü 'l "Blògh dål bårdügh".


Ståmåténå, sü 'l sétimånàl åd Påvìå dål lünédì "Il Punto", gh'érå un årtìcul  sü 'l nòs "Blògh dål bårdügh".  L'årtìcul ål spiégå bén ål pårchè dål blògh e ål pàrlå dål låùr ch'å sùmå dré fa surå 'l diålåt åd Sånåšà.  Mìlå ringråsiåmént åi giurnålìstå dål "Punto": ågh ùmå dåbšògn che tånti dlå Lümlénå e dål Påvéš i àbiån då séguì lå nòså ricércå e mågàri, pårchè nò, das unå mån!...


R. M.

sabato 9 settembre 2006

Un üšé sémpår cuntént...

Che üšé  l'è?

Incö dòpdišnà, ål nòs grüp dål diålåt l'è 'ndài åvånti å ciårcà di påròl chi cuménciån pår "D". Sùmå pårtì då "Dìu" (Dio) e sùmå rivà å "dulsåså" (dolcezza). In mèš, ùmå truà åncå di påròl nò tåntå cumün, p'r éšémpi cui trè chi:


dóndå

dråsch

drüsiIünå di trè påròl l'è ål nòm åd l'üšé dlå figürå in alt...


R. M.

giovedì 7 settembre 2006

Ròb d'ùnå vòltå (2).

Unå pàgina dål cd-ròm.

Custå l'è unå pàgina tirà šü dål cd-ròm ch'å måtårùmå åsèmå ål libår sü 'l nòs diålåt. Lå fa part d'ùnå série åd pàgin cun i futugråfìi di ròb d'unå vòltå ch'i èn cunsèrvà intål bèl "Müšéo d'Art e trådisión cuntådénå" d'Ulévån. Ål müšéo ål méritå séns'àltår unå vìšitå, d'ògni mòdo intå cùlå pàginå chi gh'è i sò infurmåsión.


R. M.


martedì 5 settembre 2006

Ròb d'unå vòltå...


I bigàt.

Intål cd-ròm ch'å måtårùmå insèmå ål libår sü 'l nòs diålåt, ågh sårà un bèl pò 'd  futugråfìi e dišågn di ròb d'unå vòltå, chi dlå nòså Lümlénå. Ùmå ciåmà ål pårmès då måt cui bèi  dišågn ål trat ch' l'àvå fai un pò d'an fa ål pitùr åd Méd Giüšèp Ròcå, mè cui in alt, süi bigàt. Å Sånåšå unå vòltå gh'érå lå filåndå, in cùlå che ådès l'è Viå Mårcóni, e tånti iérån cui che i ålvàvån i bigàt in ca. S'å vurì såvén püsè, dè un'uciàdå å cul årtìcul chi (stè trånquìl, l'è in itåliån!...).


R. M.

sabato 2 settembre 2006

venerdì 1 settembre 2006

Ål pénsiunà.

L'"Uspidålén" intål 1913, quånd gh'è rivà i cåmpån növ.

Unå vòltå (må åncùrå åncå 'dès, pår dì lå vrità...) ål Pénsiunà åd Sånåšà ås ciåmàvå "Uspidålén"  (Ospedalino). L'è stài ål prévòst don Gåšånigå, intål 1893, å vuré un " PICCOLO RIFUGIO PEI POVERI CRONICI", indùå i pòvår dål påìš, mågàri vèg e målà, iérån cürà e iérån å tåc ( Lišè lå stòriå 'd l'Uspidålén scritå då Ròšålìå).
Unå vòltå, pérò, "åndà å finì å l'Uspidålén"  l'érå nò tåntå unå bèlå ròbå pår un ånsiån: tånti vòlt, ål vurìvå dì végh pü gnintå e ninsünå (ò mågàri péš åncù, låsùmå pèrd...). Ådès i témp ièn cåmbià, ål nòs Pénsiunà l'è gnü unå Fundåsión, l'è stai då pòch ristrütürà, cun tüti i sårvìsi e i cumudità pusìbil p'r i nòs veg, insùmå, un giuièl...

(Må pårchè ö pårlà dål Pénsiunà, incö? Fórse pårchè un quaidün dål nòs grüp dål diålåt pròpi incö l'è 'ndài in pénsión? Mah!...).

R. M.


Ål Pénsiunà, ådès.