martedì 5 settembre 2006

Ròb d'unå vòltå...


I bigàt.

Intål cd-ròm ch'å måtårùmå insèmå ål libår sü 'l nòs diålåt, ågh sårà un bèl pò 'd  futugråfìi e dišågn di ròb d'unå vòltå, chi dlå nòså Lümlénå. Ùmå ciåmà ål pårmès då måt cui bèi  dišågn ål trat ch' l'àvå fai un pò d'an fa ål pitùr åd Méd Giüšèp Ròcå, mè cui in alt, süi bigàt. Å Sånåšå unå vòltå gh'érå lå filåndå, in cùlå che ådès l'è Viå Mårcóni, e tånti iérån cui che i ålvàvån i bigàt in ca. S'å vurì såvén püsè, dè un'uciàdå å cul årtìcul chi (stè trånquìl, l'è in itåliån!...).


R. M.

2 commenti:

 1. Car maestar,

  la me bisnona alevava i BACO DA SETA me tant'altar!

  inco dop disnà arivuma in tai 4, 4 e mesa.

  ciaù!

  susy

  RispondiElimina