domenica 27 marzo 2011

L'èrbå åd iér sìrå.

Attribuzione: Presidenza della Repubblica.


Sùmå 'dré 'ndà innån å riléš i måtériàl fai sü p'r ål lìbår "Ål nòs diålåt". Iér ùmå sticusà sùrå ål mòd åd di "Éh, l'è pü åd l'èrbå åd iér sìrå!...", pår di che un quåidün l'è un pò in là cui an (me la Móntålcìni, pår di...). Må...sich'ål gh éntrå l'"èrbå åd iér sìrå"? Pårchè ås dìšå insì?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stiamo proseguendo nella rilettura dei materiali raccolti per il libro "Ål nòs diålåt". Ieri abbiamo discusso sul modo di dire "Éh, l'è pü åd l'èrbå åd iér sìrå!..." ("Eh, non è più dell'erba di ieri sera!..."), per dire che qualcuno è un po' in là con gli anni (come la Montalcini, ad esempio...). Ma...cosa c'entra l"erba di ieri sera"? Perchè si dice così?R. M.

giovedì 17 marzo 2011

Bón 17 mars!Åncåsì Sånåšà ål gh à 'vü i sò màrtir dål Risurgimént. I nòm i èn å scrit int ùnå làpidå dål 1860: i érån suldà sånåšårén mòrt int i guèr d'Indipéndénså e i ån dai lå vìtå pår ünì l'Itàliå. Gh åndrìs nò šmintiài.

Bón 17 mars å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Anche Sannazzaro ha avuto i propri martiri del Risorgimento. I nomi sono scritti su una lapide del 1860: erano soldati sannazzaresi morti nelle guerre di Indipendenza e hanno dato la vita per unire l'Italia. Non dovremmo dimenticarli.

Buon 17 marzo a tutti!

R. M.