giovedì 17 marzo 2011

Bón 17 mars!Åncåsì Sånåšà ål gh à 'vü i sò màrtir dål Risurgimént. I nòm i èn å scrit int ùnå làpidå dål 1860: i érån suldà sånåšårén mòrt int i guèr d'Indipéndénså e i ån dai lå vìtå pår ünì l'Itàliå. Gh åndrìs nò šmintiài.

Bón 17 mars å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Anche Sannazzaro ha avuto i propri martiri del Risorgimento. I nomi sono scritti su una lapide del 1860: erano soldati sannazzaresi morti nelle guerre di Indipendenza e hanno dato la vita per unire l'Italia. Non dovremmo dimenticarli.

Buon 17 marzo a tutti!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento