sabato 30 gennaio 2010

Ål pòst d'un åmìš.

http://cambiasannazzaro.blogspot.com/Blog Cambia Sannazzaro via kwout


Incö, l'åmìš Elvio Vivaldini l'à püblicà int ål sò blògh "Cåmbiå Sånåšà" un pòst indùå che 's pàrlå dål låùr sùrå ål nòs diålåt che sùmå 'dré fa, pårlåndån me d'un éšémpi cuncrét åd diféšå di trådisión lucàl. Grasie, Elvio, åncå å nòm dlå Làurå, dlå Fràncå e dlå Ròšålìå!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi, l'amico Elvio Vivaldini ha pubblicato sul suo blog "Cambia Sannazzaro" un post in cui si parla del lavoro sul nostro dialetto che stiamo portando avanti, citandolo come un esempio concreto di difesa delle tradizioni locali. Grazie, Elvio, anche a nome di Laura, Franca e Rosalia!...

R. M.


sabato 23 gennaio 2010

Un måtrimòni å Sånt'Åntòni.


Turnåndå å Sånt'Åntòni, m'è piåšü sich'l'à scrit Betty, un'åmìšå då cul blògh chi, int un cumént ål pòst dål 17 åd génàr. Sò šiå Stéfånìnå lå gh à cüntà dål sò måtrimòni åd 64 an fa, ståbilì p'r i séš ur dlå måténå dål 17 åd génàr: ésåndå tårméntå pòvår, i vurìvån fas våd då ninsünå! Åmmà che i ån truà lå céšå pénå åd påišån ch'i àvån purtà å fa bénédì i sò bésti!...

Vérsión in Itåliån:

Tornando a Sant'Antonio, mi è piaciuto quanto ha scritto Betty, un'amica di questo blog, in un commento al post del 17 gennaio scorso. Sua zia Stefanina le ha raccontato del suo matrimonio di 64 anni fa, stabilito per le 6 del mattino del 17 gennaio: essendo molto poveri, non volevano farsi vedere da nessuno! Solo che hanno trovato la chiesa piena di contadini che avevano portato a benedire i loro animali!...

R. M.

venerdì 22 gennaio 2010

Fiòcå, puléntå e...


Unå vòltå 's dišìvå: "Fiòcå? Puléntå e òcå!". E ådès, cun lå név fårlòcå dlå Råfinérìå, si ch'å duvrìsåm dì? "Fiòcå? Puléntå e...purcårìi chimich?".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un tempo si diceva: "Fiòcå? Puléntå e òcå!"  (Nevica? Polenta e oca!). E ora, con la neve farlocca della Raffineria, cosa dovremmo dire? "Nevica? Polenta e...porcherie chimiche?".

R. M.

martedì 19 gennaio 2010

I rišòt dlå Lümlénå.


Quånd sùmå rivà å "rišòt", riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "R", ùmå fai me cun i mnèstå åd riš: ùmå éléncà tüt i tipi åd rišot dlå nòså trådisión lümlénå e ciuè:
rišòt cun sut'i tòch; rišòt giàld; rišòt cun i årticiòch; rišòt cun lå pàstå 'd sålàm; rišòt cui fidighìn; rišòt cun la sücå;
rišòt cui rån; rišòt cui vårtìš; rišòt cui fónš; rišòt cui pòr; rišòt cui sparš; rišòt cun lügànigå; rišòt cui quai...I åvrùmå dì tüti?

Vérsión in Itåliån:

Quando siamo arrivati a "rišòt" (risotto), rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" inizianti per "R", abbiamo fatto come per le minestre di riso: abbiamo elencato tutti i tipi di risotto della nostra tradizione lomellina e cioè:

rišòt cun sut'i tòch, risotto con sotto i pezzi: risotto con pezzi di carne di diverse qualità e quindi molto gustoso; rišòt giàld: risotto con lo zafferano; rišòt cun i årticiòch: risotto con i carciofi; rišòt cun lå pàstå 'd sålàm: risotto con la pasta di salame; rišòt cui fidighìn: risotto coi fegatini (di pollo); rišòt cun la sücå: risotto con la zucca; rišòt cui rån: risotto con la polpa delle cosce di rana; rišòt cui vårtìš: risotto con il luppolo selvatico; rišòt cui fónš: risotto coi funghi; rišòt cui pòr: risotto coi porri; rišòt cui sparš: risotto con gli asparagi; rišòt cun lügànigå: risotto con la salsiccia; rišòt cui quai: risotto con le quaglie...Li avremo citati tutti?

R. M.

domenica 17 gennaio 2010

Sånt'Åntòni.

Sånt'Antòni.

 

Incö l'è Sånt'Åntòni, nò cul åd Pàduå: cul di bésti. Dåchindrérå, me incö, int i måcèl ås låuràvå nò e i bésti i ripušàvån åncå lur int i stal, indùå che pö rivàvå ål prèv å bénédìi....
Int å cui dì chi, i giurnà så šlóngån å vìstå d'ög: me difàti, se å "Såntå Lüsìå, ål pas d'ùnå furmìå",  å "Nådàl, ål pas d'un gal" e å "Påsquåtå, un'uråtå"... 

å "Sånt'Åntòni, un'ùrå bòni"!


R. M.

Vérsión in Itåliån:
 

Oggi è Sant'Antonio, non quello di Padova: quello degli animali. Un tempo, come oggi, nei macelli non si lavorarava e le bestie riposavano anche loro nelle stalle, dove poi arrivava il prete a benedirle...
In questi giorni, le giornate si allungano a vista d'occhio: e infatti, se a Santa Lucia (13 dicembre) si allungano di pochissimo (il passo di una formica), a Natale un poco di più (il passo di un gallo), a Pasquetta (Epifania) un'ora scarsa, a Sant'Antonio le giornate si allungano più di un'ora (un'ora buona)!
R. M.

giovedì 14 gennaio 2010

Tåitù.

Lå régìnå Tåitù e Ménélìk II (då Wikipedia)l

 

 

Un'àltrå påròlå ch'ùmå truà riléšåndå ål nòs vucåbulàri e ch'lå cuménciå par "R": "régìnå". E sübit lå mént lå va ål nòs mòd åd dì: "Lå par lå régìnå Tåitù", pår dì d'ùnå dònå tårméntå ingiuièlà, un pò me lå régìnå d'Etiòpiå ( ål sò vér nòm l'érå Walatta Mikael, 1856 ca - Addis Abeba, 1919), ch'l'è stai lå dònå åd Ménélik II.

R. M.

Vérsión in Itåliån: 

Un'altra parola che abbiamo trovato rileggendo il nostro dizionario e che comincia per "R": "régìnå"  (regina). E subito la mente corre al nostro modo di dire: "Lå par lå régìnå Tåitù" (Sembra la regina Taitù), per dire di una donna esageratamente ingioiellata, un po' come la regina d'Etiopia ( vero nome Walatta Mikael, 1856 ca - Addis Abeba, 1919), che fu la moglie di Menelik II.

R. M.

domenica 10 gennaio 2010

Riš e ...


Iér dòpdišnà, riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "R", sùmå rivà å "riš" e s'è gnü in mént då måt åncåsì tüt i mnèstår åd riš che, spéciålmént dåchindrérå, i érån tårméntå cumün int lå nòså tàulå. E ålùrå. èco i vari riš e fåšö, riš e vérs, riš e pupöl, riš e bårlånd, riš e lat, riš e süch, riš e årbión, riš e rån, riš e curådélå, riš e fav, riš e påtàt(i), riš e spinàs, riš e sparš... Ån n'ùmå šmintià un quaidün? Fèsål såvé, grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio, rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che iniziano per "R", siamo arrivati a "riš" (riso) e abbiamo pensato di aggiungere anche le denominazioni di tutte le minestre di riso che, specialmente un tempo, erano assai comuni nella nostra tavola. E allora ecco i vari riš e fåšö (riso e fagioli), riš e vérs (riso e cavoli), riš e pupöl (riso e piante di papavero giovane), riš e bårlånd (riso ed eruche), riš e lat (riso e latte), riš e süch (riso e zucche), riš e årbión (riso e piselli), riš e rån (riso e rane), riš e curådélå (riso e polmone di vitello), riš e fav (riso e fave), riš e påtàt(i) (riso e patate), riš e spinàs (riso e spinaci), riš e sparš (riso e asparagi)... Ne abbiamo dimenticato qualcuna? Fatecelo sapere, grazie!

R.M.

giovedì 7 gennaio 2010

Che fiucàdå, l'an påsà!


L'an påsà, me incö, quåntå név! Quàši quàši, ål lå pudìvåm "mångià d'in pé"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'anno scorso, come oggi, quanta neve! Quasi quasi la potevamo "mangiare da in piedi"!...

R. M.

lunedì 4 gennaio 2010

Quach = nitticora.


Un cåciådù, int ål sò cumént å un quai pòst fa indùå 's pårlàvå dål quach, l'à scrit che l'è nò l'airone cinerino, må lå "nitticora". Bén, curigiårùmå ål nòs disiunàri! E gràsie dlå culåburåsión!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un cacciatore, nel suo commento a qualche post fa dove si parlava del quach, ha scritto che non si tratta dell'airone cinerino, ma bensì della "nitticora". Bene, correggeremo il nostro dizionario! E grazie della collaborazione!

R. M.

domenica 3 gennaio 2010

L'è un buf å tirà sìrå...Éh, sì...Int å cui dì chi åd påsàg då un an å l'àltår, chil'è ch'ål gh à ùnå cèrtå étà ål pö nò fan å méno då pinsà che...

"L'è un buf å tirà sìrå!"


Un mòd åd dì dål nòs diålåt che ål riciàmå int ùnå quai månérå cul "E l'è sübit sìrå" dål puétå Sålvåtùr Quåšìmòdo...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Eh, sì... In questi giorni di passaggio da un anno all'altro, chi ha una certa età non può fare a meno di pensare che...

"L'è un buf å tirà sìrå!":  È un soffio a tirar sera!


Un modo di dire del nostro dialetto che richiama in qualche misura quell' "Ed è subito sera" del poeta Salvatore Quasimodo...

R. M.

 

venerdì 1 gennaio 2010

Ål 2010 l'è chi!


L'è pròpi vérå: "Tüt i an, å gh nå pàså iün!".
E ålùrå, åugüri åd bón an å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

È proprio vero: "Tutti gli anni, ne passa uno!".
E allora, auguri di buon anno a tutti!

R. M.