domenica 3 gennaio 2010

L'è un buf å tirà sìrå...Éh, sì...Int å cui dì chi åd påsàg då un an å l'àltår, chil'è ch'ål gh à ùnå cèrtå étà ål pö nò fan å méno då pinsà che...

"L'è un buf å tirà sìrå!"


Un mòd åd dì dål nòs diålåt che ål riciàmå int ùnå quai månérå cul "E l'è sübit sìrå" dål puétå Sålvåtùr Quåšìmòdo...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Eh, sì... In questi giorni di passaggio da un anno all'altro, chi ha una certa età non può fare a meno di pensare che...

"L'è un buf å tirà sìrå!":  È un soffio a tirar sera!


Un modo di dire del nostro dialetto che richiama in qualche misura quell' "Ed è subito sera" del poeta Salvatore Quasimodo...

R. M.

 

Nessun commento:

Posta un commento