domenica 10 maggio 2015

I mam dål mónd.


'L è pròpi vérä: I ÈN TÜTI BÈI I MAM DÅL MÓND!

lunedì 4 maggio 2015

Milån l'è un grån Milån!


Un video dål Pédår Cociancich, un åmìš milånéš 'd lå lénguå lumbàrdå (e då cul blogh chi). Brau Pédår!