lunedì 28 giugno 2010

Che nòt, cùlå 'd sàbåt påsà!...Che tårméntå sücès lå Nòt Biåncå 'd sàbåt påsà!...Pécà vèsågh nò, pårchè 'l vìdéo 'l dà nò cünt åd tüt cul ch'ål gh érå då våd!...L'érå impusìbil!...

Vérsión in Itåliån:

Che successone la Notte Bianca di sabato scorso!...Peccato non esserci, perchè il video non dà conto di tutto quello che c'era da vedere!...Era impossibile!...

R. M.

giovedì 24 giugno 2010

Lå nòt biåncå (o in biånch?).Ålùrå: sàbåt quéen å sèt ur åd sìrå cuminciårà lå prìmå "Nòt Biåncå" åd Sånåšà. Tüt ål céntro dål påìš blucà e gint déntå e förå di cåfé e di pisérìi å mångià e å fa fèstå int i piàs fénå åi trè ur dål dì dòp. E cui ch'i vörån drumì? I fårån åncå lur lå "nòt...in biånch": s'årvitårån tütå lå nòt e ål lå påsårån in gålón!...

Vérsión in Itåliån:

Allora: sabato prossimo alle sette di sera avrà inizio la prima "Notte Bianca" di Sannazzaro. Tutto il centro del paese bloccato e gente dentro e fuori dei caffè e delle pizzerie a mangiare e a far festa nelle piazze fino alle tre del giorno dopo. E quelli che vorranno dormire? Faranno anche loro la "notte...in bianco": si rigireranno (nel letto) tutta la notte e la passeranno in gallone, continuando a spostarsi da un fianco all'altro.!...

R. M.

venerdì 18 giugno 2010

Guårdà int lå brügnå.


by Montrealais (Wikipedia.it).Quånd iün l'è stràbich, å dišùmå ch'ål gh à un ög "ch'ål guàrdå int lå brügnå". I s'ån ciåmà: "Må pärchè ås dišå insì?". Già, pårchè l'ög ch'ål guàrdå då un'àltrå part ål duvrìs guårdà pròpi int  ùnå brügnå e nò, mågàri, int ùnå mugnàgå o un pèrsi? Mén, ch'å són pén åd målìsiå, ùnå spiégåsión å gh l'åvrìs, må lå va bén 'mmà pår l'òm stràbich ch'l'è 'dré pårlà cun ùnå bèlå dònå: cun l'ög bon ål lå guàrdå in fàciå e cun l'àltår ål lå guàrdå int lå...Va bén, ås sùmå cåpì...
Må, å part i schèrs, gh è un quåidün ch'ål pö das ùnå mån in prupòšit? Grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando uno è affetto da strabismo, diciamo che ha un occhio "ch'ål guàrdå int lå brügnå" (che guarda nel pruno). Ci hanno chiesto: "Ma perchè si dice così?". Già, perchè l'occhio "fuori asse" dovrebbe guardare proprio in un pruno e non, magari, in un albicocco o in un pesco? Io, che son pieno di malizia, una spiegazione ce l'avrei, ma funziona solo per l'uomo strabico che sta parlando con una bella donna: con l'occhio buono la guarda in faccia e con l'altro la guarda nella...Va be', ci siamo capiti...
Ma, scherzi a parte, c'è qualcuno che può darci una mano in proposito? Grazie!

R. M.

lunedì 7 giugno 2010

Nüm dål '45.Iér cun i mè cuscrìt dål '45 ö féstégià 'l 65quéšim. Int ål vìdéo, in diålåt cun lå trådüsión, "Nüm dål '45".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri con i miei coscritti del '45 ho festeggiato il 65esimo. Nel video, in dialetto con la traduzione, "Noi del '45":

R. M.

mercoledì 2 giugno 2010

Ål 2 'd giügn.Bónå Fèstå dlå Répüblicå å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Buona Festa della Repubblica a tutti!

R. M.