venerdì 18 giugno 2010

Guårdà int lå brügnå.


by Montrealais (Wikipedia.it).Quånd iün l'è stràbich, å dišùmå ch'ål gh à un ög "ch'ål guàrdå int lå brügnå". I s'ån ciåmà: "Må pärchè ås dišå insì?". Già, pårchè l'ög ch'ål guàrdå då un'àltrå part ål duvrìs guårdà pròpi int  ùnå brügnå e nò, mågàri, int ùnå mugnàgå o un pèrsi? Mén, ch'å són pén åd målìsiå, ùnå spiégåsión å gh l'åvrìs, må lå va bén 'mmà pår l'òm stràbich ch'l'è 'dré pårlà cun ùnå bèlå dònå: cun l'ög bon ål lå guàrdå in fàciå e cun l'àltår ål lå guàrdå int lå...Va bén, ås sùmå cåpì...
Må, å part i schèrs, gh è un quåidün ch'ål pö das ùnå mån in prupòšit? Grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando uno è affetto da strabismo, diciamo che ha un occhio "ch'ål guàrdå int lå brügnå" (che guarda nel pruno). Ci hanno chiesto: "Ma perchè si dice così?". Già, perchè l'occhio "fuori asse" dovrebbe guardare proprio in un pruno e non, magari, in un albicocco o in un pesco? Io, che son pieno di malizia, una spiegazione ce l'avrei, ma funziona solo per l'uomo strabico che sta parlando con una bella donna: con l'occhio buono la guarda in faccia e con l'altro la guarda nella...Va be', ci siamo capiti...
Ma, scherzi a parte, c'è qualcuno che può darci una mano in proposito? Grazie!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento