lunedì 28 giugno 2010

Che nòt, cùlå 'd sàbåt påsà!...Che tårméntå sücès lå Nòt Biåncå 'd sàbåt påsà!...Pécà vèsågh nò, pårchè 'l vìdéo 'l dà nò cünt åd tüt cul ch'ål gh érå då våd!...L'érå impusìbil!...

Vérsión in Itåliån:

Che successone la Notte Bianca di sabato scorso!...Peccato non esserci, perchè il video non dà conto di tutto quello che c'era da vedere!...Era impossibile!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento