sabato 10 luglio 2010

Pårchè 'l "butón dål rè"?


Butón dål rè (?)


Int ål nòs diålåt l'ombelico ål lå ciåmùmå imbulén ò butón dlå pånså, må åncå butón dål rè. Già, må... pårchè "butón dål rè"? Sich'ål gh éntrå ål rè? E curèl rè, pö? Mah!...Chil'è ch'ån nå sa un quåicòs, ch'ås lå dìšå, pår piåšì!...Grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nel nostro dialetto l'ombelico lo si chiama imbulén o butón dlå
pånså
(bottone della pancia), må åncå butón dål rè (bottone del re). Già, ma...perchè "bottone del re"? Cosa c'entra il re? E quale re, poi? Mah...Chi ne sa qualcosa, ce lo comunichi, per piacere!...Grazie!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento