venerdì 31 dicembre 2010

Bón An! - 2Dål cuncèrt dål 22 dicémbår å Sån Giòrg, lå Curàl "Cieli immensi" åd Sånåšà dirètå då lå nòså Ròšålìå int un bràno ch'ål gh à dai ål nòm å stu Grüp: "I Cieli Immensi".
E bón an å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dal concerto del 22 dicembre a San Giorgio Lomellina, la Corale di Sannazzaro "Cieli immensi" di Sannazzaro diretta dalla nostra Rosalia in un brano che ha dato il nome al Gruppo stesso "I Cieli Immensi".
E buon anno a tutti!

R. M.

sabato 25 dicembre 2010

Gnè in sa, gint!Bón Nådàl å tüti!

R. M.

martedì 7 dicembre 2010

Reading...in diålåt.Sàbåt 11 dicémbår, å 4 ur dål dòpdišnà, int lå Sàlå dål Cåmén dlå Bibliutécå åd Sånåšà, å lišårö ùnå quåi påràbulå e ùnå quåi stòriå 'd Nådàl trådùt int ål nòs diålåt. 'V å spéti!

Vérsión in Itåliån:

Sabato 11 dicembre, alle 16, nella Sala del Camino della Biblioteca di Sannazzaro, leggerò qualche parabola e qualche storia di Natale tradotte nel nostro dialetto. Vi aspetto!

R. M.

sabato 27 novembre 2010

Stòri 'd Nådàl.

Stòri 'd Nådàl.


E dòp i "Påràbul", "Stòri 'd Nådàl pår grånd e fiulén in diålåt lümlén". Di stòri åd Nådàl trådùt int ål nòs diålåt åd Sånåšà: då lå "Nàsitå dål Signùr" int i Vångéli åd Måtéo e åd Lücå, å stòri sùrå 'l Nådål åd grånd Åutùr 'd ùnå vòltå (Andersen, Collodi, D'Annunzio, Deledda, Mistral, Tolstoi...). In diålåt, cun in fiånch ål tèst in itåliån.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

E dopo le "Parabole", "Storie di Natale per grandi e piccoli indialetto  lomellino". Racconti natalizi tradotti nel nostro dialetto: dalla "Natività di Gesù" nei Vangeli di Matteo e di Luca, a storie sul Natale di grandi Autori del passato (Andersen, Collodi, D'Annunzio, Deledda, Mistral, Tolstoi...). In dialetto, con testo italiano a fronte.

R. M.

mercoledì 22 settembre 2010

Lå Tàtå ål Cónvégno.


Int i vìdéo, l'intérvént dlå Ròšålìå sùrå ål prugèt "Ål nòs diålåt" ch'l'à fai ål Cónvégno "Territorio-Scuola-Istituzioni" åd vånårdì påsà in Bibliutécå.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nei video, l'intervento di Rosalia sul progetto "Il nostro dialetto" che ha tenuto al Convegno "Territorio-Scuola-Istituzioni" di venerdì scorso.


R. M.

martedì 31 agosto 2010

I påràbul dål Signùr.


I päràbul däl Signùr.


I påràbul dål Signùr trådùt int ål diålåt åd Sånåsà, cun å prèså ål tèst in itåliån. Che séns ål gh à cùlå ròbå chi? Ninsünå, uviåmént. L'érå tånt pår våd mich'ås lå cåvàvå ål nòs car, vèg diålåt cun ål "Fiö pròdigh",  ål "Bón såmåritån", lå "båciå pèrså"....

R. M.


Vérsión in Itåliån:


Le parabole di Gesù tradotte nel dialetto di Sannazzaro, con a fronte il testo in italiano. Che senso ha tutto ciò? Nessuno, ovviamente. Era tanto per vedere come se la sarebbe cavata il nostro caro, vecchio dialetto alle prese col "Figliol prodigo", il "Buon samaritano", la "pecorella smarrita"...


R. M.

domenica 29 agosto 2010

La cosecha.Un bal ciléno ch'ås ciàmå "Lå còsécha" ("Il raccolto"), ùnå påròlå ch'ål gh ùmå åncå int ål nòs diålåt: cušåciå, pròpi int ål séns åd "raccolto, mietitura". "L'à fai cušåciå" (Ha fatto un raccolto) ål vö di åncå, in séns figürà, "l'à fai mån bàså åd tüt". Lå påròlå spågnölå "cosecha" fórse l'è rivà då nüm  dåi émigrånt int ål Südåméricå ò förse l'è un làsit åd quånd i Spågnö i érån chi då nüm...

Vérsiön in Itåliån:

Una danza cilena intitolata "Lå còsécha" ("Il raccolto"), una parolache abbiamo anche nel nostro dialetto: cušåciå, proprio nel significato di  "raccolto, mietitura". "L'à fai cušåciå" (Ha fatto un raccolto) vuol dire anche, in senso figurato, "ha fatto man bassa di tutto". La parola spagnola "cosecha" forse è giunta da noi dagli emigranti in Sudamerica o forse è un lascito di quando gli Spagnoli erano qui da noi...

R. M.

sabato 14 agosto 2010

Bón Férågùst å tütiChe témp å fårà å Férågùst dål 2010? Pü ò méno me cul dål 1964...

R. M.

giovedì 12 agosto 2010

domenica 8 agosto 2010

Che låcå!..."Gh à futà ùnå låcå!...:  Le ha appioppato un colpo!... "Una delle migliaia di espressioni locali raccolte in "Ål nòs diålåt - Le parole, i modi di dire, i proverbi, le conte, i canti e i racconti della tradizione orale nel dialetto di Sannazzaro de' Burgondi", di prossima pubblicazione.

R. M.

sabato 7 agosto 2010

mercoledì 4 agosto 2010

Che lénguå!..."Eh!...Lå gh'à lå lénguå int un bèl pòst: Eh!...Ha la lingua in un bel posto. E' una malalingua".

"Lå gh à ùnå lénguå ch'lå tàiå ål fèr: Ha una lingua che taglia il ferro. Dicesi di persona che critica pesantemente gli altri".

(Da "Ål nòs diålåt - Le parole, i modi di dire, i proverbi, le conte, i canti e i racconti della tradizione orale nel dialetto di Sannazzaro de' Burgondi", di prossima pubblicazione).

R. M.

sabato 10 luglio 2010

Pårchè 'l "butón dål rè"?


Butón dål rè (?)


Int ål nòs diålåt l'ombelico ål lå ciåmùmå imbulén ò butón dlå pånså, må åncå butón dål rè. Già, må... pårchè "butón dål rè"? Sich'ål gh éntrå ål rè? E curèl rè, pö? Mah!...Chil'è ch'ån nå sa un quåicòs, ch'ås lå dìšå, pår piåšì!...Grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nel nostro dialetto l'ombelico lo si chiama imbulén o butón dlå
pånså
(bottone della pancia), må åncå butón dål rè (bottone del re). Già, ma...perchè "bottone del re"? Cosa c'entra il re? E quale re, poi? Mah...Chi ne sa qualcosa, ce lo comunichi, per piacere!...Grazie!

R. M.

lunedì 28 giugno 2010

Che nòt, cùlå 'd sàbåt påsà!...Che tårméntå sücès lå Nòt Biåncå 'd sàbåt påsà!...Pécà vèsågh nò, pårchè 'l vìdéo 'l dà nò cünt åd tüt cul ch'ål gh érå då våd!...L'érå impusìbil!...

Vérsión in Itåliån:

Che successone la Notte Bianca di sabato scorso!...Peccato non esserci, perchè il video non dà conto di tutto quello che c'era da vedere!...Era impossibile!...

R. M.

giovedì 24 giugno 2010

Lå nòt biåncå (o in biånch?).Ålùrå: sàbåt quéen å sèt ur åd sìrå cuminciårà lå prìmå "Nòt Biåncå" åd Sånåšà. Tüt ål céntro dål påìš blucà e gint déntå e förå di cåfé e di pisérìi å mångià e å fa fèstå int i piàs fénå åi trè ur dål dì dòp. E cui ch'i vörån drumì? I fårån åncå lur lå "nòt...in biånch": s'årvitårån tütå lå nòt e ål lå påsårån in gålón!...

Vérsión in Itåliån:

Allora: sabato prossimo alle sette di sera avrà inizio la prima "Notte Bianca" di Sannazzaro. Tutto il centro del paese bloccato e gente dentro e fuori dei caffè e delle pizzerie a mangiare e a far festa nelle piazze fino alle tre del giorno dopo. E quelli che vorranno dormire? Faranno anche loro la "notte...in bianco": si rigireranno (nel letto) tutta la notte e la passeranno in gallone, continuando a spostarsi da un fianco all'altro.!...

R. M.

venerdì 18 giugno 2010

Guårdà int lå brügnå.


by Montrealais (Wikipedia.it).Quånd iün l'è stràbich, å dišùmå ch'ål gh à un ög "ch'ål guàrdå int lå brügnå". I s'ån ciåmà: "Må pärchè ås dišå insì?". Già, pårchè l'ög ch'ål guàrdå då un'àltrå part ål duvrìs guårdà pròpi int  ùnå brügnå e nò, mågàri, int ùnå mugnàgå o un pèrsi? Mén, ch'å són pén åd målìsiå, ùnå spiégåsión å gh l'åvrìs, må lå va bén 'mmà pår l'òm stràbich ch'l'è 'dré pårlà cun ùnå bèlå dònå: cun l'ög bon ål lå guàrdå in fàciå e cun l'àltår ål lå guàrdå int lå...Va bén, ås sùmå cåpì...
Må, å part i schèrs, gh è un quåidün ch'ål pö das ùnå mån in prupòšit? Grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando uno è affetto da strabismo, diciamo che ha un occhio "ch'ål guàrdå int lå brügnå" (che guarda nel pruno). Ci hanno chiesto: "Ma perchè si dice così?". Già, perchè l'occhio "fuori asse" dovrebbe guardare proprio in un pruno e non, magari, in un albicocco o in un pesco? Io, che son pieno di malizia, una spiegazione ce l'avrei, ma funziona solo per l'uomo strabico che sta parlando con una bella donna: con l'occhio buono la guarda in faccia e con l'altro la guarda nella...Va be', ci siamo capiti...
Ma, scherzi a parte, c'è qualcuno che può darci una mano in proposito? Grazie!

R. M.

lunedì 7 giugno 2010

Nüm dål '45.Iér cun i mè cuscrìt dål '45 ö féstégià 'l 65quéšim. Int ål vìdéo, in diålåt cun lå trådüsión, "Nüm dål '45".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri con i miei coscritti del '45 ho festeggiato il 65esimo. Nel video, in dialetto con la traduzione, "Noi del '45":

R. M.

mercoledì 2 giugno 2010

Ål 2 'd giügn.Bónå Fèstå dlå Répüblicå å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Buona Festa della Repubblica a tutti!

R. M.

lunedì 17 maggio 2010

Ål såcrìstå.


Ål såcristå.


'M å smìå då vådål, ål pòvår Piéro Picinén, påsà in fiånch åi bånch dlå nòså céšå e slungà ål sò båstón con ål såcåt pår cåtà sü i ufèrt...Già, må...mich ås ciåmàvå cul ågégio lì? Sùmå pròpi nò stai bón då ricurdàs ål nòm! Gh è un quaidün ch'ås pö iütà?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mi sembra di vederlo, Piero Piccinini buon'anima, passare in fianco ai banchi della nostra chiesa e allungare il suo bastone con il sacchetto pe raccogliere le offerte...Già, ma... come si chiamava quell'aggeggio? Non siamo proprio stati in grado di ricordarne il nome! C'è qualcuno che può aiutarci?

R. M.domenica 16 maggio 2010

P'r un pélo!...Che årpélo ch'å gh à fai!...

R. M.

Versión in Itåliån:

Che sfioramento gli ha fatto!...

R. M.

sabato 15 maggio 2010

Lå ståfåtå.Gh è pü mìå 'd vårgògnå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Non c'è più alcun pudore...

R. M.

venerdì 14 maggio 2010

Supén-supåtå.

Giögh dål "mónd" (fòto åd Catepol).


Iér dòpdišnà ùmå (finålmént) finì då riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S". Tra i ültim gh érå åncåsì "supén-supåtå", lå månérå då cåminà såltåndå su un pé sul, mich i fàvån i fiöl che fénå å un quai an fa (ådès å såvrìs nò...) i giügàvån å "mónd": gh i 'n mént?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo (finalmente) terminato di rileggere le parole del nostro dizionario inizianti per "S". Tra le ultime v'era pure supén-supåtå" (zoppin-zoppetta), il modo di camminare saltando su un solo piede, coma facevano le bambine che fino a qualche anno fa (ora non saprei...) giocavano a "mondo": ricordate?

R. M.

mercoledì 12 maggio 2010

Un sòld.

Un sòld.


Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'å sùmå 'dré å riléš gh è åncåsì "sòld". Dåchindrérå, ål sòld l'érå ùnå munédå ch'lå vårìvå 5 céntéšim åd lìrå. Då chi ål nòs mòd åd dì, pårlåndå åd iün sémpår pütòst šlic: " Å gh càlå sémpår dåšnöv sòld pår fa ùnå lìrå!".

Vérsión in Itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che iniziano per "S"  che stiamo rileggendo c'è pure "sòld". Un tempo, il soldo era una moneta che avelava 5 centesimi di lira. Da qui il nostro modo di dire, parlando di uno sempre piuttosto a corto di denaro: "Å gh càlå sémpår dåšnöv sòld pår fa ùnå lìrå!" (Gli manca sempre diciannove soldi per fare una lira),  è spiantato, perchè ha solo un soldo dei 20 necessari a formare una lira.

R. M.

lunedì 3 maggio 2010

Ål bröd di vünd’š ur.
Di vòlt ‘s è cåpità då dà di spiégåsión sùrå di mòd åd dì dål nòs diålåt che pö i èn rišültà sbålià, tån’ me int ål caš då cul mòd åd dì chi: “Dà ål bröd di vünd’š ur”, ch’ål vurìs dì, in séns métåfòrich, “dà ål culp åd gràsiå”. Må…sich l’è ‘l bröd di vünd’š ur e sich ål vurìs dì? Pår caš ådès sùmå gnü å såvé lå spiégåsión giüstå (cùlå ch’àvåm dai nüm lå gh éntråvå me i vérš å måréndå…): ål bröd di vünd’š ur l’érå l’ültim past che, int ål Régno Såbàudo, ås dàvå ål cundånà å mort prìmå dl’éšécüsión, ch’lå gnìvå fài å mèšdì. Lå spiégåsión l’è int l’ültim lìbår dål Franco Cordero, un impurtånt giürìstå e scritùr: ål so lìbår ås ciàmå pròpi “Ål bröd di vünd’š ur”.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

A volte ci è capitato di dare delle spiegazioni circa dei modi di dire del nostro dialetto che poi si sono rivelate sbagliate, come nel caso di questo modo di dire: “Dà ål bröd di vünd’s ur” (Dare il brodo delle 11), che vorrebbe dire, in senso metaforico, "dare il colpo di grazia". Ma...cos'è il brodo delle 11 e cosa vorrebbe dire? Per caso adesso siamo venuti a sapere la spiegazione corretta (quella che avevamo dato noi c'entrava come i cavoli a merenda...): il brodo delle 11 era l'ultimo pasto che, nel Regno Sabaudo, si dava al condannato a morte prima dell'esecuzione, che veniva eseguita a mezzogiorno. La spiegazione è nell'ultimo libro di Franco Cordero, importante giurista e scrittore: il suo libro si intitola proprio "Il brodo delle 11".

R. M.

martedì 27 aprile 2010

Ål vàtér då cåmp."L'è bén cul ch'å finìså bén", iun di tånti mumént tårméntå divårtént  dlå cumédiå, cul Piétro Rivåbèlå e 'l Marco Tàiåcàrån in grån fùrmå.

Vérsion in Itåliån:

Da "L'è bén cul ch'å finìså bén" (È bene quel che finisce bene"), uno dei tanti momenti esilaranti della commedia, con Pietro Rivabella e Marco Tagliacarne in gran forma.

R. M.

martedì 20 aprile 2010

Tüti å téàtår!
Int ål vìdeo dål Pietro Gat, lå préšéntåsión dlå cumédiå in diålåt "L'è bén cul ch'å finìså bén", che lå Cumpågnìå Téåtràl "Arcobaleno" lå måtårà in scénå sàbåt 24 åprìl ål Sålón, cun lå régìå dlå nòså Làurå.
Månchè nò, å gh sårà då rid!

R. M.

Vérsión in Itåliån:Nel video di Pietro Gatti, la presentazione della commedia in dialetto "L'è bén cul ch'å finìså bén"  (E' bene quel che finisce bene), che la Compagnia Teatrale "Arcobaleno" metterà in scena sabato 24 aprile al Teatro SOMS, con la regia della nostra Laura.
Non mancate, ci sarà da ridere

R. M.

mercoledì 14 aprile 2010

Splà me 'l fånt då pich.

Al fånt då pich.


Dòp lå pàušå 'd Pàsquå sùmå 'ndài inån å riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S", tra i qual gh érå åncåsì "spla", cul mòd åd dì "Splà me 'l fånt då pich". Ål lå dišùmå d'ùnå pårsónå tårméntå pòvrå e spiåntà, pårchè 'l fånt, sécónd ål "Devoto-Oli", l'è lå figürå ch'lå var méno di nòs cart e "pich" l  'è 'l seme ch'å var méno int i cart fråncéš...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dopo la pausa di Pasqua abbiamo ripreso a rileggere le parole del nostro dizionario che iniziano per "S", tra le quali c'era pure "spla" (spelato, spiantato), con il modo di dire "Splà me 'l fånt då pich" (spiantato come il fante di picche). Lo diciamo d'una persona poverissima e spiantata, perchè il fante, secondo il "Devoto-Oli", è la figura che vale meno nelle nostre carte e picche è il seme che vale meno nelle carte francesi...

R. M.


sabato 3 aprile 2010

Bónå Pàsquå! - 2
Incö dòpdišnà ål nòs grüp dål diålåt ås riünìså nò: l'è 'l sàbåt åd Pàsquå! Å  prupòšit:
"Vénå Pàsquå quånd gh à vöiå, che lå gàbå lå gh à lå föiå; vénå Pàsquå quånd sisìå, che lå séglå lå gh à lå spìå".
E ålùrå...Bónå Pàsquå å tüti i åmìs dål diålåt åd Sånåšà!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio il nostro gruppo del dialetto non si riunisce: è il sabato di Pasqua! E a proposito:
"Vénå Pàsquå quånd gh à vöiå, che lå gàbå lå gh à lå föiå; vénå Pàsquå quånd sisìå, che lå séglå lå gh à lå spìå": "Venga Pasqua quando ha voglia, che il salice ha la foglia; venga Pasqua quando sia, che la segale ha la spiga".
E allora...Buona Pasqua a tutti gli amici del dialetto di Sannazzaro!


R. M.


" Venga Pasqua quando ha voglia, che il salice ha la foglia; venga Pasqua quando sia, che la segale ha la spiga.


lunedì 29 marzo 2010

Lå sinténså.
Iünå di påròl ch'i cuménciån pår "S" ch'ùmå sistémà sàbåt dòpdišnà l'è "sinténså", che int ål nòs diålåt l'è nò 'mmà  "verdetto, sentenza", må lå réndå åncåsì un quåicòs déstinà quaši pår fòrså å sücéd: "Šmìå ùnå sinténså...tüti i vòlt ch'å dévi šlårgà i pagn, å piövå!".
R. M.

Vérsión in Itåliån:

Una delle parole che iniziano per "S" che abbiamo messo a punto sabato pomeriggio è "sinténså", che nel nostro dialetto non è solamente "verdetto, sentenza", ma rimanda pure a qualcosa destinato quasi inesorabilmente a succedere:
"Sembra una fatalità...tutte le volte che devo stendere i panni, piove! ".

R. M.

mercoledì 24 marzo 2010

Gat åd màråm?
D'ùnå pårsónå tårméntå impåcià e intröpiå å dišùmå ch'l'è "švèltå me un gat åd màråm". Bén, i gat dål filmà i èn pròpi nò 'd màråm!...

Versión in Itåliån:

Di una persona estremamente impacciata e lenta nei movimenti diciamo che è "svelta come un gatto di marmo". Bene, i gatti del filmato non sono affatto di marmo...

R. M.

sabato 20 marzo 2010

Sgnèpå, Schnepfe, snipe.
Incö dòpdišnà, riléšånda i påròl dål nòs disiunàri "Dialåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "S", ùmå truà "šgnèpå" (gallinago gallinago), in itåliån beccaccino, un üšé dlå fåmìliå di Scolopacidae. Sicüråmént, gnépå" ål vénå dål tudåsch Schnepfe, che in ingléš l'è dvintà snipe. Insùmå: ùnå påròlå dål nòs diålåt lå smìå püsè å lå curispundentå inglešå che a cùlå itåliånå! E l'è nò l'ünich caš ch'umå truà!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio, rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che iniziano per  "S", abbiamo trovato šgnèpå" (gallinago gallinago), in italiano beccaccino, un un uccello della famiglia delle Scolopacidae. Sicuramente, "sgnépå" deriva dal tedesco Schnepfe, che in inglese è diventato snipe.. Insomma: una parola del nostro dialetto è più simile alla corrispondente inglese che non a quella italiana! E non è l'unico caso che abbiamo trovato!...


R. M.

sabato 13 marzo 2010

Giögh d'ùnå vòltå.
Bèl ål riférimént dål Nino Mågnån, int ùnå dumåndå å dón Mazzi l'àltrå sìrå in Bibliutécå, quånd l'à ricurdà ål giögh "båràtå cåntón, chil'è sùtå l'è un cuión"! Ål fa un pò ål pari cun l'àltår giögh: "alt e bas, chil'è sùtå l'è un påiàs!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Bello il riferimento del Nino Magnani, in una domanda a don Mazzi l'altra sera in Biblioteca, quando ha ricordato il gioco "båràtå cåntón, chil'è sùtå l'è un cuión" ("baratta cantone, chi è sotto è un coglione")! Fa un po' il pari con l'altro gioco "alt e bas, chil'è sùtå l'è un påiàs!" ( "alto e basso, chi è sotto è un pagliaccio").

R. M.


25

domenica 7 marzo 2010

Ådìo, Sìndich Bolognese!...
E insì, 'l nòs sìndich Roberto Bolognese, dòp pénå 9 méš då lå sò pruclåmåsión (int ål vìdéo), ås n'è 'ndai. Dumån, å trè ur, tüt ål påìš ål sårà 'd sicür in fiånch åi sò fåmiliàr pår l'ültim sålüt.
Grasie, Sìndich!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

E così, il nostro sindaco Roberto Bolognese, ad appena 9 mesi dalla sua proclamazione (nel video), se n'è andato. Domani, alle 15, tutto il paese sarà sicuramente al fianco dei familiari per l'ultimo saluto.
Grazie, Sindaco!...

R. M.

venerdì 19 febbraio 2010

L'ültim dì 'd Cårnuàl.


L'ültim dì 'd Cårnuàl å lå S.O.M.S, cun i brav ånimåtùr dl'Uråtòri å fa divårtì i fiö. E å lå fén dål vìdéo, ås pö cåpì sich å vö dì, då nüm, "péšà i pum"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'ultimo giorno di Carnevale alla Sala S.O.M.S, con i bravi animatori dell'Oratorio a far divertire i ragazzi. E alla fine del video, si può capire cosa vuol dire, da noi, "pesare le mele"!...

R. M.

mercoledì 10 febbraio 2010

Un "fàciå å fàciå" tüt in diålåt.


 

Ins lå "Lümlénå" då stå smånå, ål fàciå å fàciå tüt in diålåt cun l'Åsésùr dål Cumün åd Sånåšà Ròbèrto Fügìn.
Un fàciå å fàciå sü i prublémå åministråtìv dål påìs, må cun tåntå irunìå, ås cåpìså: sùmå int lå smånå åd Cårnuàl, dòp tüt!
Cumplimént å l'Åsésùr, ch'l'à åcétå då måtås simpåticåmént in giögh!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sulla "Lomellina" di questa settimana, il faccia a faccia tutto in dialetto con l'Assessore del Comune di Sannazzaro Roberto Fuggini. Un faccia a faccia sui problemi amministrativi del paese, ma con tanta ironia, si capisce: siamo nella settimana di Carnevale, dopo tutto!
Complimenti all'Assessore, che ha accettato di mettersi simpaticamente in gioco!...

R. M.

martedì 9 febbraio 2010

Che sånguåtå!...


E lå sånguåtå? Sì, va bén, l'è cul ånèllide ch'ål vìvå in àquå e ch'å gh piàšå ciücià ål sångh, må l'è åncåsì cùlå dònå bónå då cåvàgh sòld å i òm, vuiåndågh ål pòrtåföi: då chi ål nòs mòd åd dì: "L'è péš che ùnå sånguåtå!"...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

E la sanguisuga? S', certo, è quell'anellide che vive in acqua e  che ama succhiare il sangue, ma è anche quella donna capace di spillar quattrini agli uomini, vuotandogli il portafogli: da qui il nostro detto: "È peggio di una sanguisuga!"...

R. M.

lunedì 8 febbraio 2010

Ål såmbåión. - 1


Tra i påròl chi cuménciån pår "S", int ål nòs disiunàri å gh sårà åncåsì "såmbåión". Int ål vìdéo gh è lå ricètå: må smìå fàcil då fa: ùnå quai vòltå å prövi åncå mén (sì, må pö, 'l còléstéròlo!...). Pår såvé d'indùå lå sàltå fö lå påròlå "såmbåión", l'ünicå l'è åndà å léš cùlå pàginå chi.

R. M.

Tra le parole inizianti per "S", nel nostro dizionario ci sarà pure "såmbåión" (zabaglione). Nel video c'è la ricetta: mi sembra facile da fare: qualche volta provo anch'io ( sì, ma poi, il colesterolo!...). Per sapere l'origine della parola "zabaglione", l'unica è andare a leggere questa pagina.

R. M.

sabato 6 febbraio 2010

Cun lå sàbiå:


I èn nò pòch i påròl int ål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi gh ån å che fa cun lå "sàbiå": gh ùmå
såbiàsåbiådürå, såbiårén (la pùlvår då sügà l'inciòstår prìmå ch' å rivàsån i càrtåsügh), cul sò såbiårö pår måtål déntår, såbiåtå (cùlå di réni, må åncå cùlå di gat), såbiè, såbión...
Må dificilmént i nòs vèg i ävrìsån imåginà che cun lå sàbiå ås pö fa cul ch' ås vådå int ål vìdéo!...

R. M.


Vérsión in Itåliån:


Non son poche le parole nel nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che hanno a che fare con la "sàbiå" (sabbia): abbiamo såbià (sabbiare-sabbiato),  såbiådürå (sabbiatura), såbiårén (la polvere per asciugare l'inchiostro prima che arrivassero le carte assorbenti), col suo såbiårö per contenerlo, såbiåtå (quella dei reni, ma anche quella dei gatti), såbiè, såbión... (terreno e zone sabbiose)...
Ma difficilmente i nostri avi avrebbero immaginato che con la sabbia si possa fare ciò che si vede nel video!...

R. M.


mercoledì 3 febbraio 2010

Lå šåbåtå.


Sùmå 'dré å riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S", trå i qual gh è åncåsì "šåbåtå", lå clàsicå pétégulå e ciciårónå då påìš. Diš che lå åbåtå dlå gùlå nåtå" lå vénå dål milånéš zabèta, cuntråsión åd "Elisabetta", pår ricurdà lå vìšita tårméntå lóngå dlå Mådònå å Elišåbåtå, sò cüšénå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stiamo rileggendo le parole del nostro dizionario che iniziano per "S", tra le quali c'è pure "šåbåtå", la classica pettegola e chiacchierona di paese. Pare che la "šåbåtå dlå gùlå nåtå" (zabetta dalla gola netta) derivi dal milanese zabètta, contrazione di Elisabetta, per ricordare la visita assai lunga fatta dalla Madonna alla cugina Elisabetta...

R. M.

sabato 30 gennaio 2010

Ål pòst d'un åmìš.

http://cambiasannazzaro.blogspot.com/Blog Cambia Sannazzaro via kwout


Incö, l'åmìš Elvio Vivaldini l'à püblicà int ål sò blògh "Cåmbiå Sånåšà" un pòst indùå che 's pàrlå dål låùr sùrå ål nòs diålåt che sùmå 'dré fa, pårlåndån me d'un éšémpi cuncrét åd diféšå di trådisión lucàl. Grasie, Elvio, åncå å nòm dlå Làurå, dlå Fràncå e dlå Ròšålìå!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi, l'amico Elvio Vivaldini ha pubblicato sul suo blog "Cambia Sannazzaro" un post in cui si parla del lavoro sul nostro dialetto che stiamo portando avanti, citandolo come un esempio concreto di difesa delle tradizioni locali. Grazie, Elvio, anche a nome di Laura, Franca e Rosalia!...

R. M.


sabato 23 gennaio 2010

Un måtrimòni å Sånt'Åntòni.


Turnåndå å Sånt'Åntòni, m'è piåšü sich'l'à scrit Betty, un'åmìšå då cul blògh chi, int un cumént ål pòst dål 17 åd génàr. Sò šiå Stéfånìnå lå gh à cüntà dål sò måtrimòni åd 64 an fa, ståbilì p'r i séš ur dlå måténå dål 17 åd génàr: ésåndå tårméntå pòvår, i vurìvån fas våd då ninsünå! Åmmà che i ån truà lå céšå pénå åd påišån ch'i àvån purtà å fa bénédì i sò bésti!...

Vérsión in Itåliån:

Tornando a Sant'Antonio, mi è piaciuto quanto ha scritto Betty, un'amica di questo blog, in un commento al post del 17 gennaio scorso. Sua zia Stefanina le ha raccontato del suo matrimonio di 64 anni fa, stabilito per le 6 del mattino del 17 gennaio: essendo molto poveri, non volevano farsi vedere da nessuno! Solo che hanno trovato la chiesa piena di contadini che avevano portato a benedire i loro animali!...

R. M.

venerdì 22 gennaio 2010

Fiòcå, puléntå e...


Unå vòltå 's dišìvå: "Fiòcå? Puléntå e òcå!". E ådès, cun lå név fårlòcå dlå Råfinérìå, si ch'å duvrìsåm dì? "Fiòcå? Puléntå e...purcårìi chimich?".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un tempo si diceva: "Fiòcå? Puléntå e òcå!"  (Nevica? Polenta e oca!). E ora, con la neve farlocca della Raffineria, cosa dovremmo dire? "Nevica? Polenta e...porcherie chimiche?".

R. M.

martedì 19 gennaio 2010

I rišòt dlå Lümlénå.


Quånd sùmå rivà å "rišòt", riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "R", ùmå fai me cun i mnèstå åd riš: ùmå éléncà tüt i tipi åd rišot dlå nòså trådisión lümlénå e ciuè:
rišòt cun sut'i tòch; rišòt giàld; rišòt cun i årticiòch; rišòt cun lå pàstå 'd sålàm; rišòt cui fidighìn; rišòt cun la sücå;
rišòt cui rån; rišòt cui vårtìš; rišòt cui fónš; rišòt cui pòr; rišòt cui sparš; rišòt cun lügànigå; rišòt cui quai...I åvrùmå dì tüti?

Vérsión in Itåliån:

Quando siamo arrivati a "rišòt" (risotto), rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" inizianti per "R", abbiamo fatto come per le minestre di riso: abbiamo elencato tutti i tipi di risotto della nostra tradizione lomellina e cioè:

rišòt cun sut'i tòch, risotto con sotto i pezzi: risotto con pezzi di carne di diverse qualità e quindi molto gustoso; rišòt giàld: risotto con lo zafferano; rišòt cun i årticiòch: risotto con i carciofi; rišòt cun lå pàstå 'd sålàm: risotto con la pasta di salame; rišòt cui fidighìn: risotto coi fegatini (di pollo); rišòt cun la sücå: risotto con la zucca; rišòt cui rån: risotto con la polpa delle cosce di rana; rišòt cui vårtìš: risotto con il luppolo selvatico; rišòt cui fónš: risotto coi funghi; rišòt cui pòr: risotto coi porri; rišòt cui sparš: risotto con gli asparagi; rišòt cun lügànigå: risotto con la salsiccia; rišòt cui quai: risotto con le quaglie...Li avremo citati tutti?

R. M.

domenica 17 gennaio 2010

Sånt'Åntòni.

Sånt'Antòni.

 

Incö l'è Sånt'Åntòni, nò cul åd Pàduå: cul di bésti. Dåchindrérå, me incö, int i måcèl ås låuràvå nò e i bésti i ripušàvån åncå lur int i stal, indùå che pö rivàvå ål prèv å bénédìi....
Int å cui dì chi, i giurnà så šlóngån å vìstå d'ög: me difàti, se å "Såntå Lüsìå, ål pas d'ùnå furmìå",  å "Nådàl, ål pas d'un gal" e å "Påsquåtå, un'uråtå"... 

å "Sånt'Åntòni, un'ùrå bòni"!


R. M.

Vérsión in Itåliån:
 

Oggi è Sant'Antonio, non quello di Padova: quello degli animali. Un tempo, come oggi, nei macelli non si lavorarava e le bestie riposavano anche loro nelle stalle, dove poi arrivava il prete a benedirle...
In questi giorni, le giornate si allungano a vista d'occhio: e infatti, se a Santa Lucia (13 dicembre) si allungano di pochissimo (il passo di una formica), a Natale un poco di più (il passo di un gallo), a Pasquetta (Epifania) un'ora scarsa, a Sant'Antonio le giornate si allungano più di un'ora (un'ora buona)!
R. M.

giovedì 14 gennaio 2010

Tåitù.

Lå régìnå Tåitù e Ménélìk II (då Wikipedia)l

 

 

Un'àltrå påròlå ch'ùmå truà riléšåndå ål nòs vucåbulàri e ch'lå cuménciå par "R": "régìnå". E sübit lå mént lå va ål nòs mòd åd dì: "Lå par lå régìnå Tåitù", pår dì d'ùnå dònå tårméntå ingiuièlà, un pò me lå régìnå d'Etiòpiå ( ål sò vér nòm l'érå Walatta Mikael, 1856 ca - Addis Abeba, 1919), ch'l'è stai lå dònå åd Ménélik II.

R. M.

Vérsión in Itåliån: 

Un'altra parola che abbiamo trovato rileggendo il nostro dizionario e che comincia per "R": "régìnå"  (regina). E subito la mente corre al nostro modo di dire: "Lå par lå régìnå Tåitù" (Sembra la regina Taitù), per dire di una donna esageratamente ingioiellata, un po' come la regina d'Etiopia ( vero nome Walatta Mikael, 1856 ca - Addis Abeba, 1919), che fu la moglie di Menelik II.

R. M.

domenica 10 gennaio 2010

Riš e ...


Iér dòpdišnà, riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "R", sùmå rivà å "riš" e s'è gnü in mént då måt åncåsì tüt i mnèstår åd riš che, spéciålmént dåchindrérå, i érån tårméntå cumün int lå nòså tàulå. E ålùrå. èco i vari riš e fåšö, riš e vérs, riš e pupöl, riš e bårlånd, riš e lat, riš e süch, riš e årbión, riš e rån, riš e curådélå, riš e fav, riš e påtàt(i), riš e spinàs, riš e sparš... Ån n'ùmå šmintià un quaidün? Fèsål såvé, grasie!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio, rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che iniziano per "R", siamo arrivati a "riš" (riso) e abbiamo pensato di aggiungere anche le denominazioni di tutte le minestre di riso che, specialmente un tempo, erano assai comuni nella nostra tavola. E allora ecco i vari riš e fåšö (riso e fagioli), riš e vérs (riso e cavoli), riš e pupöl (riso e piante di papavero giovane), riš e bårlånd (riso ed eruche), riš e lat (riso e latte), riš e süch (riso e zucche), riš e årbión (riso e piselli), riš e rån (riso e rane), riš e curådélå (riso e polmone di vitello), riš e fav (riso e fave), riš e påtàt(i) (riso e patate), riš e spinàs (riso e spinaci), riš e sparš (riso e asparagi)... Ne abbiamo dimenticato qualcuna? Fatecelo sapere, grazie!

R.M.

giovedì 7 gennaio 2010

Che fiucàdå, l'an påsà!


L'an påsà, me incö, quåntå név! Quàši quàši, ål lå pudìvåm "mångià d'in pé"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'anno scorso, come oggi, quanta neve! Quasi quasi la potevamo "mangiare da in piedi"!...

R. M.

lunedì 4 gennaio 2010

Quach = nitticora.


Un cåciådù, int ål sò cumént å un quai pòst fa indùå 's pårlàvå dål quach, l'à scrit che l'è nò l'airone cinerino, må lå "nitticora". Bén, curigiårùmå ål nòs disiunàri! E gràsie dlå culåburåsión!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un cacciatore, nel suo commento a qualche post fa dove si parlava del quach, ha scritto che non si tratta dell'airone cinerino, ma bensì della "nitticora". Bene, correggeremo il nostro dizionario! E grazie della collaborazione!

R. M.

domenica 3 gennaio 2010

L'è un buf å tirà sìrå...Éh, sì...Int å cui dì chi åd påsàg då un an å l'àltår, chil'è ch'ål gh à ùnå cèrtå étà ål pö nò fan å méno då pinsà che...

"L'è un buf å tirà sìrå!"


Un mòd åd dì dål nòs diålåt che ål riciàmå int ùnå quai månérå cul "E l'è sübit sìrå" dål puétå Sålvåtùr Quåšìmòdo...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Eh, sì... In questi giorni di passaggio da un anno all'altro, chi ha una certa età non può fare a meno di pensare che...

"L'è un buf å tirà sìrå!":  È un soffio a tirar sera!


Un modo di dire del nostro dialetto che richiama in qualche misura quell' "Ed è subito sera" del poeta Salvatore Quasimodo...

R. M.

 

venerdì 1 gennaio 2010

Ål 2010 l'è chi!


L'è pròpi vérå: "Tüt i an, å gh nå pàså iün!".
E ålùrå, åugüri åd bón an å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

È proprio vero: "Tutti gli anni, ne passa uno!".
E allora, auguri di buon anno a tutti!

R. M.