martedì 7 dicembre 2010

Reading...in diålåt.Sàbåt 11 dicémbår, å 4 ur dål dòpdišnà, int lå Sàlå dål Cåmén dlå Bibliutécå åd Sånåšà, å lišårö ùnå quåi påràbulå e ùnå quåi stòriå 'd Nådàl trådùt int ål nòs diålåt. 'V å spéti!

Vérsión in Itåliån:

Sabato 11 dicembre, alle 16, nella Sala del Camino della Biblioteca di Sannazzaro, leggerò qualche parabola e qualche storia di Natale tradotte nel nostro dialetto. Vi aspetto!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento