domenica 27 gennaio 2008

Ål dì dlå Mémòriå.

"Se cus chi l'è un òm.

Viàltår ch'å vivè sicür
inti vòs ca tiépid,
Viàltår ch'å truè gnåndå å ca å lå sìrå
Ål mångià cald e di fac åmìš:
Cunsidérè se cus chi l'è un òm
Ch'ål låùrå intlå màltå
ch'ål sa nò sich'l'è lå paš
Ch'al lòtå p'r un tòch åd pån
Ch'ål mörå p'r un sì ò p'r un nò...".
(Primo Levi)


R. M.

Vérsión in itåliån:

"Se questo è un uomo.

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un sì o per un no...".
(Primo Levi)


R. M.

(Altri video selezionati e riproposti sul Quadernone blu)

lunedì 21 gennaio 2008

Scårtusà.

Eh, lå målgå...Unå piåntå tårméntå cumünå, di nòs part!...L'alt'r ér, åndåndå åvånti å trådüv i påròl chi cuménciån pår "S", ås sùmå imbåtü in "scårtusà", "scartocciare", tirà vìå i fói dåi cånón åd målgå. Då fiö ö vüst å scårtusà: i fàvån un sérc tüti såtà šü intùr'n ål müg di cånón e å mån i tiràvån viå i föi, tråndi dådré dlå schénå e i tràvån i cånón pulìd inti cåvàgn, iünå ògni du pårsón...Tüt å mån, àltårché lå "bàtå e sföiå"!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Eh, il granoturco...Una pianta assai comunea, dalle nostre

parti!...L'altro ieri, proseguendo nella traduzione delle parole che cominciano per "S", ci siamo imbattuti in "scårtusà", "scartocciare", togliere le foglie dalle pannocchie del mais. Da bambino ho visto "scartocciare": facevano un cerchio tutti seduti intorno al mucchio di pannocchie e a mano toglievano le foglie gettandole dietro la schiena e buttavano le pannocchie pulite nelle ceste, una ogni due persone...Tutto a mano, altro che la trebbiatrice!...

R. M. 

mercoledì 16 gennaio 2008

Che scàlsåcån!...

Sàbåt påsà, tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt,  gh'érå åncåsì "scàlsåcån", che, tån' me in itåliån, ål vö dì sìå "stråsón, puvrüs", che "incumpétént, iün nò bón dål sò måsté". Già, må d'indùå lå sàltå fö stå påròlå chi e sich'ål gh'éntrån i cån? Inti nòs disiunàri gh'érå nò lå spiégåsión dl'étimulugìå!...Ciårcåndå in Intérnét, són gnü in pé åd pòch e gnint. "Scålsåcån" l'è unå påròlå åntìcå, gh'è un'àriå dål Dunišåt ch'ås ciàmå "Lazzarune scalzacane" (cùlå intål vìdéo, må chi ål lå cåntån in itåliån...). Prèså å Rùmå, å Mårcélìnå, gh'è di gròt ch'ås ciàmån "Gròt di Scàlsåcån": i Scàlsåcån, gint åd Rùmå  ch'i gnìvån dålå Spàgnå, i àvån fai fa di scav, intål 1600...Sårà då lur ch'å gh'è gnü lå påròlå? Mah, e chi l'è ch'ål lå sa!?!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sabato scorso, tra le parole del nostro dialetto che iniziano per
"S" che abbiamo tradotto c'era pure "scàlsåcån" (scalzacane), che, come in italiano, significa sia "straccione, poveraccio", che "incompetente, incapace nel proprio lavoro". Già, ma da dove deriva questa parola e cosa c'entrano i cani? Nei nostri dizionari non c'era la spiegazione dell'etimologia!...Cercando in Internet, non ho trovato granchè. "Scalzacane" è un termine antico, c'è un'aria di Donizetti che s'intitola "Lazzarone scalzacane" (quella nel video, ma qui viene cantata in italiano...). Vicino a Roma, a Marcellina, vi sono delle grotte chiamate "Grotte di Scalzacane": gli Scalzacane erano romani di origine spagnola, avevano fatto fare degli scavi, nel 1600...Sarà da loro che deriva la parola? Mah, e chi lo sa!?!...

R. M.

venerdì 11 gennaio 2008

Din, dón, dan!

Sunumå i cåmpån!

L'ingégnér Michéle Cüsón, tårméntå spèrt åd cåmpån e can d'òrgån e in pü brav tåstiérìstå, l'à fai un simulåtùr åd cåmpån, un cåmpånén virtüàl, insùmå!... Ål són e i témpìstich dål muimént i èn cui åd vòt cåmpån vér, cåmpiunà å 16 kHz, 8 bit, in mòno. Clicåndå insìmå di cåmpån dål simülåtùr, pudùmå sunai å mårté ò å cuncért sulén: pruè, cuminciåndå då cùlå pàginå chi dål sit åd l'ingégner!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'ingegner Michele Cuzzoni, grande esperto di campane e canne

d'organo, nonchè bravo tastierista, ha realizzato un simulatore di campane, un campanile virtuale, insomma!... Il suono e le tempistiche del movimento appartengono a otto vere campane, campionate a 16 kHz, 8 bit, mono. Cliccando sopra le campane del simulatore, possiamo suonarle a martello o in concerto solenne: provate, cominciando da questa pagina del sito dell'ingegnere!...

R. M.

domenica 6 gennaio 2008

W lå Béfànå!

Sö nò se chi då nüm gh'è mai stai l'üšånså då brüšà lå "Béfànå", ål séš åd génàr,  åm par åd nò:  fórse lå "Vègiå", må å lå fén åd génàr ò å Cårnuàl, pår féstégià lå fén dl'invèrån (ån n'àvåm pårlà un quai témp fa intå cul pòst chi). Åd ògni mòdo, cul ch'l'è sicür l'è che "l'Épifånìå tüti i fèst å i å pòrtå viå" e dumån, p'r i fiö då scòlå l'è "Sån Müdåvìsi"!...

Må intånt...Bona Befàna å tüti!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Non so se qui da noi c'è mai stata l'usanza di bruciare la "Befana",

il sei di gennaio, non mi sembra: forse la "Vecchia", ma alla fine di gennaio o a Carnevale, per festeggiare la fine dell'inverno (ne avevamo parlato qualche tempo fa in questo post). In ogni caso, quel che è certo è che "l'Epifania tutte le feste le porta via" e domani, per gli scolari è "San Mutavizio"!...

R. M.

venerdì 4 gennaio 2008

Lå mónšå.


I scågnìn då fåmåi (Dišågn åd Giüšèp Ròcå).

Quånd l'àltår sàbÅt, åndåndå inån å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", ùmå truà "scågnìn", s'è gnü in mént ål scågnìn dål fåmåi d'ùnå vòltå, che quånd ål munšìvå ås lå ligàvå dådré, pår påsà då unå vàcå å l'àltrå, cul sidél dål lat, sénså pèrd témp...Intål filmà i fån våd lå mónšå mécànicå dål dìdincö: å smìå un cìne åd fåntåsciénså!...
Pérò, ål lat d'ùnå vòltå...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Quando l'altro sabato, proseguendo nella traduzione delle parole

del nostro dialetto che iniziano per "S", abbiamo trovato "scågnìn" (sgabello), ci siamo ricordati dello sgabello del mungitore di un tempo, che quando mungeva se lo legava dietro, per passare da una mucca all'altra, col secchio del latte, senza perdere tempo...Nel filmato viene mostrata la mungitura meccanica di oggi: sembra un film di fantascienza!...
Pérò, il latte di un tempo...

R. M.