venerdì 4 gennaio 2008

Lå mónšå.


I scågnìn då fåmåi (Dišågn åd Giüšèp Ròcå).

Quånd l'àltår sàbÅt, åndåndå inån å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", ùmå truà "scågnìn", s'è gnü in mént ål scågnìn dål fåmåi d'ùnå vòltå, che quånd ål munšìvå ås lå ligàvå dådré, pår påsà då unå vàcå å l'àltrå, cul sidél dål lat, sénså pèrd témp...Intål filmà i fån våd lå mónšå mécànicå dål dìdincö: å smìå un cìne åd fåntåsciénså!...
Pérò, ål lat d'ùnå vòltå...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Quando l'altro sabato, proseguendo nella traduzione delle parole

del nostro dialetto che iniziano per "S", abbiamo trovato "scågnìn" (sgabello), ci siamo ricordati dello sgabello del mungitore di un tempo, che quando mungeva se lo legava dietro, per passare da una mucca all'altra, col secchio del latte, senza perdere tempo...Nel filmato viene mostrata la mungitura meccanica di oggi: sembra un film di fantascienza!...
Pérò, il latte di un tempo...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento