mercoledì 16 gennaio 2008

Che scàlsåcån!...

Sàbåt påsà, tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt,  gh'érå åncåsì "scàlsåcån", che, tån' me in itåliån, ål vö dì sìå "stråsón, puvrüs", che "incumpétént, iün nò bón dål sò måsté". Già, må d'indùå lå sàltå fö stå påròlå chi e sich'ål gh'éntrån i cån? Inti nòs disiunàri gh'érå nò lå spiégåsión dl'étimulugìå!...Ciårcåndå in Intérnét, són gnü in pé åd pòch e gnint. "Scålsåcån" l'è unå påròlå åntìcå, gh'è un'àriå dål Dunišåt ch'ås ciàmå "Lazzarune scalzacane" (cùlå intål vìdéo, må chi ål lå cåntån in itåliån...). Prèså å Rùmå, å Mårcélìnå, gh'è di gròt ch'ås ciàmån "Gròt di Scàlsåcån": i Scàlsåcån, gint åd Rùmå  ch'i gnìvån dålå Spàgnå, i àvån fai fa di scav, intål 1600...Sårà då lur ch'å gh'è gnü lå påròlå? Mah, e chi l'è ch'ål lå sa!?!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sabato scorso, tra le parole del nostro dialetto che iniziano per
"S" che abbiamo tradotto c'era pure "scàlsåcån" (scalzacane), che, come in italiano, significa sia "straccione, poveraccio", che "incompetente, incapace nel proprio lavoro". Già, ma da dove deriva questa parola e cosa c'entrano i cani? Nei nostri dizionari non c'era la spiegazione dell'etimologia!...Cercando in Internet, non ho trovato granchè. "Scalzacane" è un termine antico, c'è un'aria di Donizetti che s'intitola "Lazzarone scalzacane" (quella nel video, ma qui viene cantata in italiano...). Vicino a Roma, a Marcellina, vi sono delle grotte chiamate "Grotte di Scalzacane": gli Scalzacane erano romani di origine spagnola, avevano fatto fare degli scavi, nel 1600...Sarà da loro che deriva la parola? Mah, e chi lo sa!?!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento