lunedì 31 luglio 2006

Òciu ålå s e ålå š!

Sintè då lå vuš dlå Ròšålìå cul mòd åd dì chi:


R. M.

sabato 29 luglio 2006

Påròl e... prunünciå.

Insèmå å mòd åd dì, pruvèrbi e stòri, intål libår  cun cd sü ål nòs diålåt ågh sårån åncåsì di puišìi, scrit då sånåšårén. Sintè då lå vuš dlå Ròšålìå  un tucåt dlå puišia "I påròl", dål Pépìno Mågnån:
giovedì 27 luglio 2006

Un dübi.Pum pudògn o pum cudògn?Di vòlt, intål nòs grüp dål diålåt, å vénå fö di discüsión ch'å finìsån pü!...L'àltår dì, ùmå discüs sü "le mele cotogne": mich'ås ciàmån in tål nòs diålåt? Pum pudògn o pum cudògn? Å Frèrå (Ferrera Erbognone) e å Còs (Cozzo Lomellina), å dišån "pum pudògn"; å Vughérå å dišån "pum cudògn", cun lå c. E å Sånåšà?  Fórse i vån bén tüti du i vérsión...Ò nò?


R. M.

mercoledì 26 luglio 2006

Un åsàg.


Intål libår "Ål nòs diålåt" e intål cd måtårùmå åncå di stòri chi cüntàvån i nòs vèg unå vòltå, tån' me lå stòriå  dål cågnulén "Mucìn-mucìn".   Sintèn un tucåt, då lå vuš dlå Ròšålìå, che ål lå sintìvå cüntà då sò nònu Ålbìno:


R. M.

martedì 25 luglio 2006

Quåntå påsiinså!...


L'è dürå å léš ål diålåt, cun tüti cui åcént chi, èh? Ågh uà piàgh sü lå mån, me in tüti i ròb. D'åltrónde, duvùmå ciårcà då rénd bén lå prunünciå dål nòs diålåt e ålùrå ågh uà drubà  di åcént un pò pårticulàr, me intlå "å", cun ål bålén insìmå:


 å


l'è ål sìmbul pår rénd lå a "turbata", insì cumünå in tüti i diålåt dål påvéš, me in pån  (pane), cån (cane), mån (mano).

Curàg,  ålùrå e...tåntå påsiinså!  Intånt, sintè då lå vuš dlå Ròšalìå un mòd åd dì cón tånti "å":
lunedì 24 luglio 2006

Ål prim pòst!


Cus chi l'è ål prim pòst (= intérvént) intål "Blògh dål bårdügh", ål blògh dål nòs diålåt  åd Sånåšà, scrit tüt in diålåt! Pårchè "Blògh dål bårdügh"? Pårchè  "bårdügh " l'è unå påròlå  dål nòs diålåt ch'l'è dré fas gni mat!  Umå nò 'ncù cåpì såch'l'è stu "bårdügh" , tüti i dišån lå suå, må nüm ch'å sumå ådrérå å tra åsèmå un libår sü 'l nòs diålåt, sumå nò bón då trådüv ål mòd åd dì "S-ciàsi me 'l bårdügh": fitto come il ? Mah! Spérùmå då gnin å iünå, primå då finì ål lìbår! Se å vurì dì lå vòså, surå ål bårdügh o surå ål nòs diålåt in généràl , clichè sü "commenti" chi sutå e scrivè! Nåtürålmént, l'è nò nécésàri ch'å scrivè in diålåt!...

Ciàu.


R. M.