sabato 29 luglio 2006

Påròl e... prunünciå.

Insèmå å mòd åd dì, pruvèrbi e stòri, intål libår  cun cd sü ål nòs diålåt ågh sårån åncåsì di puišìi, scrit då sånåšårén. Sintè då lå vuš dlå Ròšålìå  un tucåt dlå puišia "I påròl", dål Pépìno Mågnån:
Nessun commento:

Posta un commento