domenica 23 novembre 2008

Stùpå, stuplón, stòp.


Quånd ùmå trådùt dål nòs diålåt lå påròlå "stuplón", s'è nò gnü in mént då pinsà d'indùå lå vénå culå påròlå chi. Lišåndå lå rübrìcå "Lå lénguå", che 'l prufésùr Giuàn Gobber ål ténå sül giurnàl "Libéro", ùmå vüst che gh è dåmèš la "stùpå" e ål vèrbo "stupà", ciuè "sårà sü di büš cun lå stupå", me inti barch e inti nav. Diš che åncå lå påròlå ingléšå "stop" lå vénå då lì, cun ål séns pérò åd "fèråm" e "fårmà". "Stùpå", "stuplón", "stòp"...Lå stòriå di påròl lå pö vès tårméntå intérésåntå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando abbiamo tradotto dal nostro dialetto la parola "stuplón"

(turacciolo), non abbiamo pensato di capire l'origine di quella parola. Leggendo la rubrica "La lingua", che il professor Giovanni Gobber tiene sul quotidiano "Libero", abbiamo visto che c'è di mezzo la "stoppa" e il verbo "stupà", cioè "turare buchi con la stoppa, come sulle barche e le navi. Pare che anche la parola inglese "stop" abbia la stessa origine, con il significato però di "fermo" e "fermare". "Stoppa", "turacciolo", "stop"...La storia delle parole può essere assai interessante...

R. M.

domenica 16 novembre 2008

Pårchè "šlà me un cudè"?

Lå cud intål cudè (fòto intål Muséo d'Ulévån).

Iér dòpdišnà sùmå 'ndài inån å giuntà i ültim mòd åd dì p'r ål lìbår sùrå ål nòs diålåt. Quånd sùmå rivà å l'ésprésión "Slà me un cudè", sùmå nò stai bón då spiégà bén ål pårågón. D'åcòrdi: ål cudè l'érå sémpår pén d'àquå pår tén ümidå lå cud då cudà lå làmå dål fèr då pra, må dificilmént  cul'àquå là lå pudìvå vès tårméntå frådå!... Ålùrå pårchè, quånd å sùmå pén åd fråd, sùmå "šlà me un cudè"?

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo continuato ad aggiungere gli ultimi modi di

dire per il libro sul nostro dialetto. Quando siamo arrivati all'espressione "Slà me un cudè" (gelato, infreddolito come un portacote), non siamo stati in grado di spiegare bene il paragone. D'accordo: il portacote era sempre pieno d'acqua per mantenere umida la cote con cui affilare la lame della falce, ma difficilmente quell'acqua poteva essere molto fredda!... Allora perchè, quando siamo intirizziti, siamo "gelati come un portacote"?

R. M.

sabato 15 novembre 2008

Vìå Cåiròli, incö.

Vìå Cåiròli, incö.


E intånt i vån inån i låùr pår rifà l'åréd ürbån dål påìš: èco Viå Cåiròli, incö. Pår måt a  cunfrónt lå vìå prìmå, dürånt e dòp i låùr, ö fai un pìcul slideshow, cun i fòto che m'à fai åvé géntìlmént ål Piéràngélo Fåzzini. L'è pròpi vérå: ål céntro 'd Sånåšà l'è dré cåmbià!...

R. M.

 Vérsión in Itåliån:

E intanto proseguono i lavori per il rifacimento dell'arredo urbano

del paese: ecco Via Cairoli, oggi. Per mettere a confronto la via prima, durante e dopo i lavori, ho creato un mini slideshow, con le foto che mi ha fatto avere gentilmente Pierangelo Fazzini. E' proprio vero: il centro di Sannazzaro sta cambiando!...

R. M.

lunedì 10 novembre 2008

Lå Mådònå dål pétròli.

"Mådònå dål Sucùrs" (Fòto élåburà då Tobia Gorrio).

D' unå dònå tårméntå pénå 'd culån, åné e buclén d'òr å dišùmå: "Lå par lå Mådònå dål pétròli!...". Sì, må...Pårchè "pétròli"? Fórse l'ésprésión lå vénå då iünå di tånti Mådòn négår ch'å gh è un pò dåpårtüt, in Itàliå? Chi l'è ch'ån nå sa püsè?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Di una donna strapiena di collane, anelli e orecchini d'oro diciamo:

"Sembra la Madonna del petrolio!...". Sì, ma... Perchè "petrolio"? Forse l'espressione deriva da una delle tante Madonne nere che ci sono un po' dovunque, in Italia? Chi ne sa di più?

R. M.

mercoledì 5 novembre 2008

Sånåšà in Wikipédiå.


E insì, åncåsì 'l nòs påìš ål gh à lå sò bèlå pàginå sü Wikipédiå, lå tårméntå fåmùšå énciclòpédìå on line che un pò tüti cunsültùmå suìns quånd å sùmå in Intérnét. E tra i culégåmént éstèrån  å lå pàginå surå Sånåšà gh è åncåsì cul ål "Blògh dål bårdügh"!
Gràsie, Wikipédia!

R. M.

Vérsión in Itåliån:


E così, anche il nostro paese ha la sua bella pagina su Wikipedia, la

celeberrima enciclopedia on line che un po' tutti consultiamo spesso quando siamo in Internet. E tra i links esterni alla pagina su Sannazzaro c'è pure quello al "Blogh del bårdügh"!
Grazie, Wikipedia!

R. M.