domenica 23 novembre 2008

Stùpå, stuplón, stòp.


Quånd ùmå trådùt dål nòs diålåt lå påròlå "stuplón", s'è nò gnü in mént då pinsà d'indùå lå vénå culå påròlå chi. Lišåndå lå rübrìcå "Lå lénguå", che 'l prufésùr Giuàn Gobber ål ténå sül giurnàl "Libéro", ùmå vüst che gh è dåmèš la "stùpå" e ål vèrbo "stupà", ciuè "sårà sü di büš cun lå stupå", me inti barch e inti nav. Diš che åncå lå påròlå ingléšå "stop" lå vénå då lì, cun ål séns pérò åd "fèråm" e "fårmà". "Stùpå", "stuplón", "stòp"...Lå stòriå di påròl lå pö vès tårméntå intérésåntå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando abbiamo tradotto dal nostro dialetto la parola "stuplón"

(turacciolo), non abbiamo pensato di capire l'origine di quella parola. Leggendo la rubrica "La lingua", che il professor Giovanni Gobber tiene sul quotidiano "Libero", abbiamo visto che c'è di mezzo la "stoppa" e il verbo "stupà", cioè "turare buchi con la stoppa, come sulle barche e le navi. Pare che anche la parola inglese "stop" abbia la stessa origine, con il significato però di "fermo" e "fermare". "Stoppa", "turacciolo", "stop"...La storia delle parole può essere assai interessante...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento