lunedì 10 novembre 2008

Lå Mådònå dål pétròli.

"Mådònå dål Sucùrs" (Fòto élåburà då Tobia Gorrio).

D' unå dònå tårméntå pénå 'd culån, åné e buclén d'òr å dišùmå: "Lå par lå Mådònå dål pétròli!...". Sì, må...Pårchè "pétròli"? Fórse l'ésprésión lå vénå då iünå di tånti Mådòn négår ch'å gh è un pò dåpårtüt, in Itàliå? Chi l'è ch'ån nå sa püsè?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Di una donna strapiena di collane, anelli e orecchini d'oro diciamo:

"Sembra la Madonna del petrolio!...". Sì, ma... Perchè "petrolio"? Forse l'espressione deriva da una delle tante Madonne nere che ci sono un po' dovunque, in Italia? Chi ne sa di più?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento