domenica 16 novembre 2008

Pårchè "šlà me un cudè"?

Lå cud intål cudè (fòto intål Muséo d'Ulévån).

Iér dòpdišnà sùmå 'ndài inån å giuntà i ültim mòd åd dì p'r ål lìbår sùrå ål nòs diålåt. Quånd sùmå rivà å l'ésprésión "Slà me un cudè", sùmå nò stai bón då spiégà bén ål pårågón. D'åcòrdi: ål cudè l'érå sémpår pén d'àquå pår tén ümidå lå cud då cudà lå làmå dål fèr då pra, må dificilmént  cul'àquå là lå pudìvå vès tårméntå frådå!... Ålùrå pårchè, quånd å sùmå pén åd fråd, sùmå "šlà me un cudè"?

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo continuato ad aggiungere gli ultimi modi di

dire per il libro sul nostro dialetto. Quando siamo arrivati all'espressione "Slà me un cudè" (gelato, infreddolito come un portacote), non siamo stati in grado di spiegare bene il paragone. D'accordo: il portacote era sempre pieno d'acqua per mantenere umida la cote con cui affilare la lame della falce, ma difficilmente quell'acqua poteva essere molto fredda!... Allora perchè, quando siamo intirizziti, siamo "gelati come un portacote"?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento