mercoledì 5 novembre 2008

Sånåšà in Wikipédiå.


E insì, åncåsì 'l nòs påìš ål gh à lå sò bèlå pàginå sü Wikipédiå, lå tårméntå fåmùšå énciclòpédìå on line che un pò tüti cunsültùmå suìns quånd å sùmå in Intérnét. E tra i culégåmént éstèrån  å lå pàginå surå Sånåšà gh è åncåsì cul ål "Blògh dål bårdügh"!
Gràsie, Wikipédia!

R. M.

Vérsión in Itåliån:


E così, anche il nostro paese ha la sua bella pagina su Wikipedia, la

celeberrima enciclopedia on line che un po' tutti consultiamo spesso quando siamo in Internet. E tra i links esterni alla pagina su Sannazzaro c'è pure quello al "Blogh del bårdügh"!
Grazie, Wikipedia!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento