sabato 30 dicembre 2006

Ål guindål.

Ål guindål (dišågn åd G. Ròcå, 1980).


Dòp lå pàušå 'd Nådàl, incö dòpdišnà ùmå ricumincià å trådüv in itåliån i påròl dål nòs diålåt. Sùmå rivà å lå fén di påròl chi cuménciån pår "G" e ùmå cumincià å trådüv cui chi cuménciån pår "I" (åncùrå 'sè che ågh ùmå nò di påròl chi cuménciån pår "H"!...). Tra i ültim påròl cun lå "G" ùmå truà åncåsì "guindål" (må int'un quai påìš chi åtùrån i dìšån "guindån"...).  Ål sårìs "l'arcolaio", il "guindolo", cul årnéš pår fa sü ål fil åd sédå. "Guìndål" l'è ùnå påròlå ch'lå vénå dål tudåsch åntìch  "Winda", ånsi: dål diminütìv "Windula".

Versión in itåliån:

Dopo la pausa di Natale, oggi pomeriggio abbiamo ricominciato a tradurre in

italiano le parole del nostro dialetto. Siamo arrivati alla fine delle parole che cominciano per "G" e abbiamo cominciato a tradurre quelle che cominciano per "I" (meno male che non abbiamo parole che cominciano per "H"!...). Tra le ultime parole con la "G" abbiamo trovato anche "guindål" (ma in qualche paese qui attorno dicono "guindån"...). Sarebbe  "l'arcolaio", il "guindolo", quell'arnese per avvolgere il filato di seta. "Guìndål" è una parola che proviene dal tedesco antico "Winda", anzi: dal diminutivo "Windula".

R. M.

domenica 24 dicembre 2006

ÅUGÙRI!

Tånti åugùri då unå pìculå sånåšårénå!


sabato 23 dicembre 2006

Ål gugnìn (5).

Lå tèstå dål gugnìn (fot da wikipedia).

E dóncå, finisùmå då cüntà 'd quånd unå vòltå ås måsàvå ål gugnìn inti nòs curt, citåndå cul ch'l'à scrit ål Càrlo Årigón intål sò lìbår, tårméntå intérésånt. "I stågión dål påišån" (Édisión Clémàtis, Vigévån, 2000).

Unå vòltå tåcà sü 'l gugnìn intlå picå e tirà fö lå sò visìgå cun unå quai curtlà, fåndås iütà då du dòn, "ål måsulàr ål måtìvå unå cóncå å l'åltåså giüstå  e ågh fàvå drucà déntår  tüt i intériùr dål gugnìn...Gh'érå sémpår du dòn pràtich å fa pulìd e å spårtì dål gras i büšåch, ch'i gnìvån pö tåià å lå lungåså giüstå...Ål måsulàr l'åndàvå åvånti, ciåmåndå un sidlón d'àquå tiépidå indùå ål låvàvå bén fidi, cör e pulmón ch'i érån stai tirà fö int'ùnå vòltå sùlå...Pö l'åndàvå åvånti å duèr lå béstiå fénå å rivà å lå tèstå, d'indùå ål tiràvå fö lå lénguå...Quånd lå pånså l'erå tütå duèrtå, ål cuminciàvå å tåià dådrérå, drubåndå lå måsölå e lå sgü dål måni cürt, e dòp pòch témp råstàvån tåcà sü i du métà...". Dòp åvéi bšà, i dü mès gugnin i gnìvån purtà in ca in spàlå. "Nüm e 'l måsulàr s'éråm åndài dåcòrdi che primå 'd sìrå ål gugnìn ål duivå vès trai å tòch. Difàti, primå då snà i du métà i gnìvån prìmå vòt tòch, pö sådås e pö tåntå tòch, divìs pår quålità dlå càrån....Lå måténå ådrérå, cuminciåndå tårméntå pråst, quånd gh'érå åncù scür, ås dàvå ål vìå å lå vérå cérimòniå di sålàm fai sü in ca...".

Må ièn püsè 'd quàtr'ur e m'è gnü vöiå då fam un sànguis...Induinè cun che ròbå...


Versión in itåliån:

E dunque, finiamo di raccontare di quando una volta si macellava

il maiale nei nostri cortili, citando quanto scritto da Carlo Arrigone nel suo libro, assai interessante, "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000).

Una volta appeso il maiale sulla picca ed estratto la sua vescica con qualche colpo di coltello, facendosi aiutare da due donne, "...il norcino posizionava una conca all'altezza giusta e in essa faceva cadere tutte le interiora del maiale...C'erano sempre due donne pratiche a pulire e a liberare dal grasso le budella, che venivano poi tagliate a lunghezza giusta...Il norcino procedeva, chiedendo un grosso secchio d'acqua tiepida dove lavava accuratamente fegato, cuore e polmoni, che erano stati asportati in un sol pezzo....Poi continuava ad aprire l'animale fino a raggiungere la testa, dalla quale estraeva la lingua...Quando la pancia era tutta aperta, cominciava a sezionare posteriormente, aiutandosi col mazzuolo e l'accetta a manico corto, e dopo poco tempo rimanevano appese le due metà...". Dopo averli pesati, i due mezzi maiali venivano portati in casa in spalla. "Fra noi e il norcino c'era l'accordo che prima di sera il maiale doveva essere sezionato. Infatti, prima di cena, le due metà diventavano prima otto pezzi,  poi sedici e poi tanti pezzi, divisi per qualità di carne...Il mattino seguente, cominciando molto presto, quando era ancora buio, si dava inizio al vero rito dei salami fatti in casa...".

Ma sono le sedici passate e mi è venuta voglia di farmi un panino...Indovinate con che cosa...

R. M.

venerdì 22 dicembre 2006

Ål gugnìn (4).

Lå fén (disågn åd Piérvincénso Mògni).

Sùmå rivà å lå... fén dål pòvår gugnìn: ål Càrlo Årigón, intål sò lìbår, ål lå cüntå insì:

"...Mè påpà ål piàvå un curdén, sütìl må réšistént e, dàši dàši, l'åndàvå dréntå 'l stàbi. Lå béstiå, dòp un mumént d'ågitåsión e 'd grügnì, ås cålmàvå. Påpà, cårésåndågh lå schénå, cun ål curdén ågh fàvå un cabi å unå cåvigiå dådré...Å cul punto lì p'r ål pòvår gugnìn gh'érå pü gnìntå då fa...Int un àtim gh'infilàvån intål müš dål gugnìn lå müšårölå "tòrciånàš"...e ål lå måtivàn insìmå dlå scàlå, ligà å tèstå in šü. Ål gh'åvå pàri å grügnì, ål pòvår gugnìn: ål måsulàr ågh cåvàvå ål sångv int'ùnå båšlòt åd lågn åpòstå. Tüt cust ål düràvå nò püsè d'un minüt, ò un minüt e mèš...Pö å šligàvån unå bàlå 'd pàiå e šl lå sbårdlàvån pår tèrå prèså ål gugnìn, ch'ågh gnivå ribåltà insìmå...Å l'ùrdin: «Fè pråst, purtè l'àquå!» du ò trè dòn purtàvån àquå buiìntå cun di pügnàt dål måni lóngh e ål lå vuiàvån  piånén piånén intål pél dål gugnìn, iünå du trè vòlt, fén quånd, rås-ciåndå cul curté intlå cudiå, ål pél ås nå gnìvå viå...Int un mumént åd silénsi, ål måsulàr ås vultàvå å guårdà i fiö dré då lü e 'l vušàvå: «Åndè å sårà sü 'l stàbi, prìmå che 'l gugnìn gh'å scàpå dréntå!»... Tüti i vòlt dü ò tri fiö, sénså pinsàgh un minüt, i curìvån å sårà sü lå pòrtå dål stàbi, tra i sghignåsàd 'd cui ch'å gh'érå lì...".

E pö? E pö ås cuminciàvå å måcélà...Vådrùmå lå vòltå ch'uén...

Version in italian.

Siamo arrivati alla... fine del povero maiale: Carlo Arrigone, nel

suo libro, la racconta così:

"Mio papà prendeva una cordicella, sottile ma resistente e, adagio adagio, entrava nel porcile. L'animale, dopo un momento di agitazione e di grugniti, si calmava. Papà, accarezzandogli la schiena, con la cordicella faceva un cappio a una caviglia posteriore... A quel punto per il povero maiale non c'era più scampo. In un attimo veniva infilata sul muso del maiale la museruola 'tòrciånàš' (torchianaso) e lo mettevano sopra la scala, legato a testa in giù. Nonostante i suoi grugniti disperati, il povero maiale veniva dissanguato dal norcino e il sangue veniva raccolto in una bacinella di legno adatta. Tutto questo non durava più di un minuto, o un minuto e mezzo...Poi si slegava una balla di paglia e la si spargeva per terra vicino al maiale, che le veniva ribaltato sopra...All'ordine: «Presto, portate l'acqua!» due o tre donne portavano l'acqua bollente con pentolotti a manico lungo e la versavano adagio sul pelo del maiale, una due tre volte, fino a quando, raschiando con il coltello sulla cotenna, il pelo se ne veniva via...In un momento di silenzio, il norcino si voltava a guardare i ragazzi dietro di lui e gridava: «Andate a chiudere il porcile, prima che il maiale scappi dentro!»...Inevitabilmente, due o tre ragazzi, senza pensarci un momento, correvano a chiudere la porta del porcile, tra le risate sonore dei presenti...".

E poi? E poi si cominciava a macellare...Vedremo la volta prossima...

R. M.

giovedì 21 dicembre 2006

Ål gugnìn (3).

I ròb dål måsulàr.

Åndùmå åvånti å léš intål bèl libår dål Carlo Årigón, "I stågión dål påišån" (Édisión Clématis, Vigévån, 2000), ål cåpìtul indùå 's pàrlå 'd quånd, sùtå Nådàl, ås måsàvå ål gugnìn:

"...Ål måsulàr ål rivàvå sübit dòpdišnà, cun lå sò gròså burså åd curàm cun déntår curtè, råmpén, unå måsölå åd lågn, unå šgü dål måni cürt, spunšón p'r i sålàm, e àltår ròb. Nüm duìvåm ciårcà ål tritåcàrån e lå pìcå...In mèš åd lå curt ås prépåràvå ål fugón cun lå cåldérå pénå d'àquå, ch'å gh'åndàvå scåldà. Int un fiånch ås måtìvån du bal åd pàiå 'd grån e unå scàlå å mån, cürtå må rubüstå...Dòp ch'l'àvå cuntrulà l'àquå e dai ål sòlit ùrdin, "Fè fögh, fè fögh!", ål måsulàr ås fàvå ligà då unå dònå un gròs scusà dré lå schénå...ål måtìvå sü i måniåt...ål pugiàvå lå scàlå ålå bàlå 'd pàiå, fåndlå rastà in péndénså. Finålmént l'àquå lå buiìvå e ålùrå: "Viå tüti i fiö!", i urdinàvån, e insèmå å lur ås n'åndàvå åncå mè màmå, pårchè lå vurìvå nò våd måsà lå béstiå ch'lå gh'àvå dai då mångià tüt l'an...".

Versión in itåliån:

Andiamo avanti a leggere nel bel libro di Carlo Arrigone, "Le

stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), il capitolo in cui si parla di quando, sotto Natale, si macellava il maiale:

"...Il norcino arrivava nel primo pomeriggio, con la sua gran borsa di cuoio che conteneva coltelli, uncini, un mazzuolo di legno, un'accetta a manico corto, pungiglioni per salami e altre cose. Noi ci preoccupavamo di recuperare il tritacarne e la picca...In mezzo al cortile si preparava il  fugón (focolare) con la caldaia piena d'acqua, che andava scaldata. Da un lato si ponevano due balle di paglia di grano e una scala a pioli, corta ma robusta. Dopo aver controllato l'acqua e dato il solito ordine, "Fate fuoco, fate fuoco!", il norcino si faceva annodare da una donna un grosso grembiule dietro la schiena...indossava le soprammaniche...appoggiava la scala alla balla di paglia, facendola rimanere in pendenza. Finalmente l'acqua era a bollore e allora, "Via tutti i ragazzi!", si intimava, e con loro se ne andava anche la mia mamma, perchè non voleva veder uccidere l'animale al quale aveva dato da mangiare tutto l'anno...".

R. M.

martedì 19 dicembre 2006

Ål gugnìn (2).

I cónch (G. Ròcå, 1980, p. g. c.).

Åndùmå åvånti å léš intål libår dl'Årigón i prépåråtìv ch'ås fàvån unå vòltå quånd, sùtå Nådàl, ås måsàvå ål gugnìn inti nòs curt:

"...Ågh vurìvå un pò 'd büdé di bésti, sa, pévår, un bón butigliôn åd vén, un quai lümsé då spagh, un pò 'd sålnitår, drògå p'r i sålàm, ài, ec. Un quai dì prìmå, gh'åndàvå fa sügà lå sa prèså 'l fögh pår pudé måšnàlå e falå gni fénå åsè då pudé fa sü i sålàm e i àltår insåcà. Åmmà p'r ål lard lå sa l'åndavå bén tårméntå gròså. Cul låùr chi då fa gni fénå lå sa l'érå fai då mè pàdår insìmå dål grån quèrc dål tàul ribåltà, iütåndås cun 'nå butégliå tån' me s'lå füs un måtåré...Gh'åndàvå pö fa pulìd e låvà bén du cónch åd lågn...Un pò 'd pån ål gnìvå gråtà int'ùnå süpérå åd tèråcòtå, mås-cià cul furmàg, sa, pévår, nuš muscà, ål gnìvå pö dòp bågnà cul sångv dål gugnìn. Cun cul prépårà chi ås fàvån di friciulìn (fårsulén) tårméntå bón, rustì intl'òli e mångià cald [då nüm: ål mårsåpån, n.d.r.]...".

Vérsión in itåliån:

Andiamo avanti a leggere nel libro dell'Arrigone i preparativi che si

facevano una volta quando, sotto Natale, si macellava il maiale nei nostri cortili:

"..Ci volevano un certo numero di budella bovine, sale, pepe, un buon bottiglione di vino, alcuni gomitoli di spago, un po' di salnitro, droga per salumi, aglio ecc. Qualche giorno prima si doveva far asciugare il sale vicino al fuoco, per poterlo macinare in modo da renderlo abbastanza fine da poterci confezionare salami e altri insaccati. Solo per il lardo il sale andava bene molto grosso. Questa operazione di sminuzzamento del sale era compiuta da mio padre sul gran coperchio del tavolo ribaltato aiutandosi con una bottiglia, a mo' di mattarello...Occorreva poi pulire e lavare due conche di legno...Un po' di pane era grattugiato in una grande zuppiera di terracotta, miscelato a formaggio, sale, pepe, noce moscata, veniva successivamente bagnato con il sangue del maiale. Con questo preparato si facevano degli squisiti "friciulìn" (frittelline), fritti nell'olio e consumati caldi [da noi: il sanguinaccio, n.d.r.]...".

R. M.

domenica 17 dicembre 2006

Ål gugnìn.

Unå lògiå ch'lå làtå ål sò gugninén.

Iér dòpdišnà, tra i tånti påròl ch'ùmå trådùt dål nòs diålåt å l'Itåliån, gh'érå åncåsì "Gugnìn". Pròpi me in cui dì chi, ùnå vòltå, ås måsàvå ål gugnìn: i püsè vèg i gh'ån in mént åd sicür sich'ål cåpitàvå inti curt, quånd ås måsàvå ål gugnìn; un quaidün, mågàri, ål l'åvrà vüst intål bèl cine d'un quai an fa, "Lå piåntå di sòcål", 'd Ermanno Olmi...Åd ògni mòdo, m'è gnü in mént che ål Càrlo Årigón, intål sò bèl lìbår "I stågión" di påišån" (Édisión Clématis, Vigévån, 2000), l'à cüntà tårméntå bén tüt còs e intå cui dì chi åm piåšårìs citàn intål nòs blògh un quai tucåt, pår cui 4 ò 5 chi vénån å višitàl...

Å pàginå 142, lišùmå:

"Inti smån chi gnìvån primå dlå fèstå püsè spità dl'an, ål dòpdišnà ås sintìvå då suìns gnì fö dåi curt ål grügnì dispérà d'un quai gugnìn, ch'ål gnìvå ciåpà pår vès måsà. Intå cul cas chi, finålmént, lå fåmigliå prupiétàriå lå gh'åvrìs vü un quåicòs åd pü intlå pügnàtå, nò i sòlit påtàti ò vérš. Lå fràš "L'è in cò me i pursé å Nådàl", ciuè: "E' alla fine come i maiali a Natale", l'érå tårméntå drubà pår indicà quålunque ròbå ch'l'érå dré finì...".

Åndårùmå åvånti ål pròsim pòst...

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, tra le tante parole che abbiamo tradotto dal

nostro dialetto all'italiano, c'era anche "Gugnìn" (maiale). Proprio come in questi giorni, una volta si macellava il maiale: i più vecchi ricordano di sicuro cosa capitava nei cortili, quando si macellava il maiale; qualcuno, magari, l'avrà visto nel bel film di qualche anno fa, "L'albero degli zoccoli", di Ermanno Olmi...Ad ogni modo, mi son ricordato che Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), ha raccontato benissimo tutto e in questi giorni mi piacerebbe citarne nel nostro blog qualche pezzetto, per quei 4 o 5 che vengono a visitarlo...

A pagina 142, leggiamo:

"Nelle settimane che precedevano la festa più attesa dell'anno, di pomeriggio si sentiva spesse volte fuoriuscire dai cortili il grugnito disperato di qualche maiale, che veniva preso per essere macellato. In tal caso, finalmente, la famiglia proprietaria avrebbe avuto qualcosa in più nella pentola, non le solite patate e cavoli. La frase
"L'è in cò me i pursé å Nådàl", cioè: "E' alla fine come i maiali a Natale", era usata tantissimo per indicare qualsiasi cosa che stava per finire...".

Proseguiremo al prossimo post.

R. M.

sabato 9 dicembre 2006

Mugnàgh...nuiuš?

Mugnàgh...nuiuš?

 

Incó dòpdišnà, primå då åndà åvånti å trådüv dål nòs diålåt i påròl chi cuménciån pår "G", ùmå discüs un pò sürå lå påròlå "gnàgå", ch'lå vurìs dì unå pårsónå ch'lå siguìtå  låmintàs e, dóncå, tårméntå nuiùšå. Di vòlt, dišùmå åncåsì: "Che mugnàgå!...". Già, må sich'ål gh'éntrå lå "mugnàgå", lå piåntå ò ål sò früt, cun lå nuiušità? Sårà miå che "gnàgå" lå vénå invéci dål vèrs dål gåt quånd ås låméntå, dål sò nuiuš "gnào...gnào!..."? Gh'è un quàidün che 'l vö das 'l sò pårér?

Versión in itåliån:

Oggi pomeriggio, prima di andare avanti a tradurre dal nostro

dialetto le parole che cominciano per "G", abbiamo discusso un po' sulla parola "gnàgå", che vorrebbe dire una persona che continua a lamentarsi e, dunque, assai noiosa. A volte, diciamo anche: "Che mugnàgå!...". Già, ma cosa c'entra l'"albicocca", la pianta o il suo frutto, con la noiosità? Non sarà che "gnàgå" provenga invece dal verso del gatto quando si lamenta, dal suo noioso "gnào...gnao!..."? C'è qualcuno che vuol darci il suo parere?

R. M.

martedì 5 dicembre 2006

Ål "fincipit"...di nòs pruèrbi.

Ål blògh dål "fincipit.


Intå cul blògh chi, iån låncià un giögh ch'l'è dré vègh un tårméntå sücès, in Intérnét: ål "fincipit". Ås pìå l'ìncipit, l'inìsi, d'un rumånš, d'unå puišìå, d'unå cånsón e 'gh uà finìi sübit in månérå spiritùšå, créåtìvå, fö dål nurmàl...Mén ö pruà å fa ål "fincipit" d'un quai nòs pruèrbi:


"Å cinquåntå, ål tirå, må ål ståntå; då sésåntå in sü,... ågh uà pià di påstìli blö": "A cinquanta (anni), tira ma stenta; da sessanta in su, ...bisogna prender delle pastiglie blu!".


"Tütå l'èrbå ch'lå guàrdå in sü,... lå gh'à gnintå då fa!": "Tutta l'erba che guarda in su, ...non ha nulla da fare!".


"S'åt vö un òm sénså måchè,...piå unå dònå!": "Se vuoi un uomo senza difetti, ...prendi una donna!".


"Lå primå fiòcå l'è di gat, lå sécóndå di cån, lå tèrså ...lå rómpå!": "La prima neve è dei gatti, la seconda dei cani, la terza ...rompe!".


"Å pårdunà i cåtiv, ...ås fa l'indùlto!": "A perdonare i cattivi, ...si fa l'indulto!".


"Chil'è ch'åt pàrlå e ål guàrdå in tèrå, ...l'à pèrs un quåi còs!": "Chi ti parla e guarda in terra, ...ha perso qualcosa!".


I pruèrbi uriginàl pudì vådi å cùlå pàginå chi.


Vérsión in itåliån:


In questo blog, hanno lanciato un gioco che sta avendo un

grandissimo successo, in Internet. Si prende l'incipit, l'inizio, d'un romanzo, d'una poesia, d'una canzone e bisogna terminarli subito, in maniera spiritosa, creativa, fuori dalla norma...Io ho provato a fare il "fincipit" di qualche nostro proverbio:


"Å cinquåntå, ål tirå, må ål ståntå; då sésåntå in sü,... ågh uà pià di påstìli blö": "A cinquanta (anni), tira ma stenta; da sessanta in su, ...bisogna prender delle pastiglie blu!".


"Tütå l'èrbå ch'lå guàrdå in sü,... lå gh'à gnintå då fa!": "Tutta l'erba che guarda in su, ...non ha nulla da fare!".


"S'åt vö un òm sénså måchè,...piå unå dònå!": "Se vuoi un uomo senza difetti, ...prendi una donna!".


"Lå primå fiòcå l'è di gat, lå sécóndå di cån, lå tèrså ...lå rómpå!": "La prima neve è dei gatti, la seconda dei cani, la terza ...rompe!".


"Å pårdunà i cåtiv, ...ås fa l'indùlto!": "A perdonare i cattivi, ...si fa l'indulto!".


"Chil'è ch'åt pàrlå e ål guàrdå in tèrå, ...l'à pèrs un quåi còs!": "Chi ti parla e guarda in terra, ...ha perso qualcosa!".


I proverbi originali potete vederli in questa pagina.


R. M.

sabato 2 dicembre 2006

I "pér gilipà".

Di bèi pér.

In mèš åi  påròl che cuménciån pår "G" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà gh'érå åncåsì "Gilipà" (då cui i dišån giülipà ò giülépà). Pårlùmå dlå frütå còtå intål vén cun di spési, tån' me i "pér gilipà". "Giülèp" ål duvrìš gni då "Gulâb", unå påròlå pérsiånå furmà då "Gul" (röšå) e "Âb" (àquå) e difàti l'àquå åd röš ås trövå intå cùlå ricètå chi di "per gilipà" ch'ö truà in Intérnét:

"...Låvè di pér, fèi bùi p'r un quài minüt int'un siròp fai cun sücår e àquå 'd röš e låsèi gni fràd intål sò lìquid åd cutürå.  Quånd l'è gnü fråd, ciåpè 'l siròp e scåldèl pår fal gni un po' déns, pö vuièl åncùrå insìmå di pér e fè cös tüt insèmå p'r un quài minüt. Rifè lå stéså ròbå pår trè vòlt. Finì lå cùtürå, vuiè pér e siròp in bòc åd védår sårà sü érméticåmént e måtèi ål scür e ål fråsch".

Vérsión in itåliån.

Fra le parole che cominciano per "G" che abbiamo tradotto sabato

scorso c'era anche "Gilipà" (qualcuno dice giülipà ò giülépà). Parliamo della frutta cotta nel vino con spezie, come le "pere giulebbate". "Giulebbe" dovrebbe derivare da "Gulâb", una parola persiana formata da "Gul" (rosa) e "Âb" (acqua) e difatti l'acqua di rose si trova in questa ricetta delle "pere giulebbate" che ho trovato in Internet:

"...Lavate delle pere, fatele bollire per alcuni minuti in uno sciroppo preparato con zucchero e acqua di rose e lasciatele raffreddare nel loro liquido di cottura. Una volta raffreddato, prendete lo sciroppo e riscaldatelo per addensarlo un poco, poi versatelo ancora sulle pere e fate cuocere il tutto per qualche minuto. Rifate la stessa operazione per tre volte. Finita la cottura, versate pere e sciroppo in barattoli di vetro a chiusura ermetica e riponeteli al buio e al fresco".

R. M.