sabato 30 dicembre 2006

Ål guindål.

Ål guindål (dišågn åd G. Ròcå, 1980).


Dòp lå pàušå 'd Nådàl, incö dòpdišnà ùmå ricumincià å trådüv in itåliån i påròl dål nòs diålåt. Sùmå rivà å lå fén di påròl chi cuménciån pår "G" e ùmå cumincià å trådüv cui chi cuménciån pår "I" (åncùrå 'sè che ågh ùmå nò di påròl chi cuménciån pår "H"!...). Tra i ültim påròl cun lå "G" ùmå truà åncåsì "guindål" (må int'un quai påìš chi åtùrån i dìšån "guindån"...).  Ål sårìs "l'arcolaio", il "guindolo", cul årnéš pår fa sü ål fil åd sédå. "Guìndål" l'è ùnå påròlå ch'lå vénå dål tudåsch åntìch  "Winda", ånsi: dål diminütìv "Windula".

Versión in itåliån:

Dopo la pausa di Natale, oggi pomeriggio abbiamo ricominciato a tradurre in

italiano le parole del nostro dialetto. Siamo arrivati alla fine delle parole che cominciano per "G" e abbiamo cominciato a tradurre quelle che cominciano per "I" (meno male che non abbiamo parole che cominciano per "H"!...). Tra le ultime parole con la "G" abbiamo trovato anche "guindål" (ma in qualche paese qui attorno dicono "guindån"...). Sarebbe  "l'arcolaio", il "guindolo", quell'arnese per avvolgere il filato di seta. "Guìndål" è una parola che proviene dal tedesco antico "Winda", anzi: dal diminutivo "Windula".

R. M.

2 commenti: