venerdì 22 dicembre 2006

Ål gugnìn (4).

Lå fén (disågn åd Piérvincénso Mògni).

Sùmå rivà å lå... fén dål pòvår gugnìn: ål Càrlo Årigón, intål sò lìbår, ål lå cüntå insì:

"...Mè påpà ål piàvå un curdén, sütìl må réšistént e, dàši dàši, l'åndàvå dréntå 'l stàbi. Lå béstiå, dòp un mumént d'ågitåsión e 'd grügnì, ås cålmàvå. Påpà, cårésåndågh lå schénå, cun ål curdén ågh fàvå un cabi å unå cåvigiå dådré...Å cul punto lì p'r ål pòvår gugnìn gh'érå pü gnìntå då fa...Int un àtim gh'infilàvån intål müš dål gugnìn lå müšårölå "tòrciånàš"...e ål lå måtivàn insìmå dlå scàlå, ligà å tèstå in šü. Ål gh'åvå pàri å grügnì, ål pòvår gugnìn: ål måsulàr ågh cåvàvå ål sångv int'ùnå båšlòt åd lågn åpòstå. Tüt cust ål düràvå nò püsè d'un minüt, ò un minüt e mèš...Pö å šligàvån unå bàlå 'd pàiå e šl lå sbårdlàvån pår tèrå prèså ål gugnìn, ch'ågh gnivå ribåltà insìmå...Å l'ùrdin: «Fè pråst, purtè l'àquå!» du ò trè dòn purtàvån àquå buiìntå cun di pügnàt dål måni lóngh e ål lå vuiàvån  piånén piånén intål pél dål gugnìn, iünå du trè vòlt, fén quånd, rås-ciåndå cul curté intlå cudiå, ål pél ås nå gnìvå viå...Int un mumént åd silénsi, ål måsulàr ås vultàvå å guårdà i fiö dré då lü e 'l vušàvå: «Åndè å sårà sü 'l stàbi, prìmå che 'l gugnìn gh'å scàpå dréntå!»... Tüti i vòlt dü ò tri fiö, sénså pinsàgh un minüt, i curìvån å sårà sü lå pòrtå dål stàbi, tra i sghignåsàd 'd cui ch'å gh'érå lì...".

E pö? E pö ås cuminciàvå å måcélà...Vådrùmå lå vòltå ch'uén...

Version in italian.

Siamo arrivati alla... fine del povero maiale: Carlo Arrigone, nel

suo libro, la racconta così:

"Mio papà prendeva una cordicella, sottile ma resistente e, adagio adagio, entrava nel porcile. L'animale, dopo un momento di agitazione e di grugniti, si calmava. Papà, accarezzandogli la schiena, con la cordicella faceva un cappio a una caviglia posteriore... A quel punto per il povero maiale non c'era più scampo. In un attimo veniva infilata sul muso del maiale la museruola 'tòrciånàš' (torchianaso) e lo mettevano sopra la scala, legato a testa in giù. Nonostante i suoi grugniti disperati, il povero maiale veniva dissanguato dal norcino e il sangue veniva raccolto in una bacinella di legno adatta. Tutto questo non durava più di un minuto, o un minuto e mezzo...Poi si slegava una balla di paglia e la si spargeva per terra vicino al maiale, che le veniva ribaltato sopra...All'ordine: «Presto, portate l'acqua!» due o tre donne portavano l'acqua bollente con pentolotti a manico lungo e la versavano adagio sul pelo del maiale, una due tre volte, fino a quando, raschiando con il coltello sulla cotenna, il pelo se ne veniva via...In un momento di silenzio, il norcino si voltava a guardare i ragazzi dietro di lui e gridava: «Andate a chiudere il porcile, prima che il maiale scappi dentro!»...Inevitabilmente, due o tre ragazzi, senza pensarci un momento, correvano a chiudere la porta del porcile, tra le risate sonore dei presenti...".

E poi? E poi si cominciava a macellare...Vedremo la volta prossima...

R. M.

2 commenti:

 1. Car maestar,

  l'è da un bel pez che ad scrivi pu.

  un saluto a tutti!!!!

  dlà susy

  RispondiElimina
 2. Ciao, Susy! Ben tornata!

  Auguri a tutti voi!


  R. M.

  RispondiElimina