giovedì 21 dicembre 2006

Ål gugnìn (3).

I ròb dål måsulàr.

Åndùmå åvånti å léš intål bèl libår dål Carlo Årigón, "I stågión dål påišån" (Édisión Clématis, Vigévån, 2000), ål cåpìtul indùå 's pàrlå 'd quånd, sùtå Nådàl, ås måsàvå ål gugnìn:

"...Ål måsulàr ål rivàvå sübit dòpdišnà, cun lå sò gròså burså åd curàm cun déntår curtè, råmpén, unå måsölå åd lågn, unå šgü dål måni cürt, spunšón p'r i sålàm, e àltår ròb. Nüm duìvåm ciårcà ål tritåcàrån e lå pìcå...In mèš åd lå curt ås prépåràvå ål fugón cun lå cåldérå pénå d'àquå, ch'å gh'åndàvå scåldà. Int un fiånch ås måtìvån du bal åd pàiå 'd grån e unå scàlå å mån, cürtå må rubüstå...Dòp ch'l'àvå cuntrulà l'àquå e dai ål sòlit ùrdin, "Fè fögh, fè fögh!", ål måsulàr ås fàvå ligà då unå dònå un gròs scusà dré lå schénå...ål måtìvå sü i måniåt...ål pugiàvå lå scàlå ålå bàlå 'd pàiå, fåndlå rastà in péndénså. Finålmént l'àquå lå buiìvå e ålùrå: "Viå tüti i fiö!", i urdinàvån, e insèmå å lur ås n'åndàvå åncå mè màmå, pårchè lå vurìvå nò våd måsà lå béstiå ch'lå gh'àvå dai då mångià tüt l'an...".

Versión in itåliån:

Andiamo avanti a leggere nel bel libro di Carlo Arrigone, "Le

stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), il capitolo in cui si parla di quando, sotto Natale, si macellava il maiale:

"...Il norcino arrivava nel primo pomeriggio, con la sua gran borsa di cuoio che conteneva coltelli, uncini, un mazzuolo di legno, un'accetta a manico corto, pungiglioni per salami e altre cose. Noi ci preoccupavamo di recuperare il tritacarne e la picca...In mezzo al cortile si preparava il  fugón (focolare) con la caldaia piena d'acqua, che andava scaldata. Da un lato si ponevano due balle di paglia di grano e una scala a pioli, corta ma robusta. Dopo aver controllato l'acqua e dato il solito ordine, "Fate fuoco, fate fuoco!", il norcino si faceva annodare da una donna un grosso grembiule dietro la schiena...indossava le soprammaniche...appoggiava la scala alla balla di paglia, facendola rimanere in pendenza. Finalmente l'acqua era a bollore e allora, "Via tutti i ragazzi!", si intimava, e con loro se ne andava anche la mia mamma, perchè non voleva veder uccidere l'animale al quale aveva dato da mangiare tutto l'anno...".

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento