domenica 17 dicembre 2006

Ål gugnìn.

Unå lògiå ch'lå làtå ål sò gugninén.

Iér dòpdišnà, tra i tånti påròl ch'ùmå trådùt dål nòs diålåt å l'Itåliån, gh'érå åncåsì "Gugnìn". Pròpi me in cui dì chi, ùnå vòltå, ås måsàvå ål gugnìn: i püsè vèg i gh'ån in mént åd sicür sich'ål cåpitàvå inti curt, quånd ås måsàvå ål gugnìn; un quaidün, mågàri, ål l'åvrà vüst intål bèl cine d'un quai an fa, "Lå piåntå di sòcål", 'd Ermanno Olmi...Åd ògni mòdo, m'è gnü in mént che ål Càrlo Årigón, intål sò bèl lìbår "I stågión" di påišån" (Édisión Clématis, Vigévån, 2000), l'à cüntà tårméntå bén tüt còs e intå cui dì chi åm piåšårìs citàn intål nòs blògh un quai tucåt, pår cui 4 ò 5 chi vénån å višitàl...

Å pàginå 142, lišùmå:

"Inti smån chi gnìvån primå dlå fèstå püsè spità dl'an, ål dòpdišnà ås sintìvå då suìns gnì fö dåi curt ål grügnì dispérà d'un quai gugnìn, ch'ål gnìvå ciåpà pår vès måsà. Intå cul cas chi, finålmént, lå fåmigliå prupiétàriå lå gh'åvrìs vü un quåicòs åd pü intlå pügnàtå, nò i sòlit påtàti ò vérš. Lå fràš "L'è in cò me i pursé å Nådàl", ciuè: "E' alla fine come i maiali a Natale", l'érå tårméntå drubà pår indicà quålunque ròbå ch'l'érå dré finì...".

Åndårùmå åvånti ål pròsim pòst...

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, tra le tante parole che abbiamo tradotto dal

nostro dialetto all'italiano, c'era anche "Gugnìn" (maiale). Proprio come in questi giorni, una volta si macellava il maiale: i più vecchi ricordano di sicuro cosa capitava nei cortili, quando si macellava il maiale; qualcuno, magari, l'avrà visto nel bel film di qualche anno fa, "L'albero degli zoccoli", di Ermanno Olmi...Ad ogni modo, mi son ricordato che Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), ha raccontato benissimo tutto e in questi giorni mi piacerebbe citarne nel nostro blog qualche pezzetto, per quei 4 o 5 che vengono a visitarlo...

A pagina 142, leggiamo:

"Nelle settimane che precedevano la festa più attesa dell'anno, di pomeriggio si sentiva spesse volte fuoriuscire dai cortili il grugnito disperato di qualche maiale, che veniva preso per essere macellato. In tal caso, finalmente, la famiglia proprietaria avrebbe avuto qualcosa in più nella pentola, non le solite patate e cavoli. La frase
"L'è in cò me i pursé å Nådàl", cioè: "E' alla fine come i maiali a Natale", era usata tantissimo per indicare qualsiasi cosa che stava per finire...".

Proseguiremo al prossimo post.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento